Ma 2024 július 15. Henrik, Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.
Egyvilágrend - Európa és Amerika iszlamizálása

Egyvilágrend - Európa és Amerika iszlamizálása

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

A keresztény civilizáció végnapjai.

„A világ népességének mindössze 13%-át teszik ki a fehér emberek. Az ellenük megindult demográfiai háború következtében már a XXI. század közepén kisebbséggé válhatnak saját hazájukban. A 3500 éves múltra visszatekintő fehér civilizáció kipusztulásra van ítélve.

A globális szuperelit elődstruktúrái indították el ezt a folyamatot, mert az Egyvilágrendhez egyetlen világnépre, egyetlen pénzrendszerre, egyetlen világvallásra, egyetlen világkormányra és egyetlen világhadseregre van szüksége...”

*
• Miért döntöttek úgy a II. világháború után, hogy iszlamizálják Európát és Amerikát is. Hogyan gyorsult fel ez a folyamat az 1973-as olajembargó nyomán?

• Miért kötött a brüsszeli bürokrácia számos szerződést az arab világ szervezeteivel, intézményeivel, többek között az Arab Ligával és a nagyobb arab országokkal, hogy kölcsönösen előkészítik milliós iszlám tömegek bevándoroltatását Európába?

• Mi a célja a pénzhatalmi világelitnek azzal, hogy a görög-római magaskultúrán és a zsidó-keresztény erkölcsi-renden nyugvó, időközben szekulárissá és demokratikussá vált európai civilizációt lecseréli egy, az iszlám uralmának alárendelt új hibrid- civilizációra?

• Ehhez át kellett tekinteni, hogy milyen tervek készültek már a XIX. század végén és a XX. század elején Amerikában, elsősorban az Egyesült Államok lakosságának a kevertfajúvá tételére. Fel kellett kutatni, hogy mikor és kik készítették el az ehhez hasonló terveket Európára vonatkozóan is?

Kerestük arra is a választ, hogy miért kezdeményezte Párizs EURÁBIA létrehozását az európai és a Földközi-tenger menti afrikai és közel keleti államok integrációjával. Ez nem lenne más, mint az Európai Unió és az arab világ egyesítése egy korábban nem létező új európai-közelkeleti-afrikai hibrid kultúra keretében.

A Muszlim Testvériség is elkészítette a saját maga stratégiai programját a világ meghódítására és egy globális Iszlám Kalifátus létrehozására.

Fontos megismerni azokat a tényeket, amelyek bizonyítják, hogy a nemzetközi szabadkőművesség részvett ennek a stratégiának a kidolgozásában és minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a népvándorlás méretű migrációt Európa, valamint az Egyesült Államok iszlamizálását a tömeges bevándorlással.

Az Európai Unió képes lenne az önvédelemre és ma is nyitott déli határainak a lezárására, ha Európának lenne saját érdekérvényesítő képessége. Az Európai Unió, különösen annak végrehajtó szervezete, az EU Bizottsága és annak apparátusa, lényegében a globális Deep State-nek a végrehajtó intézménye. Mivel az Európai Uniónak nincs saját hadserege, így saját külpolitikája sincs.

Nem az európai népek hozzák az önmagukra vonatkozó fontos döntéseket a II. világháború óta, hanem elsősorban a Nyugat és annak vezető állama (egy ideig közösen a Szovjetunióval) az Egyesült Államok, amelynek a politikai rendszerét az államok feletti pénzhatalmi világelit fokozatosan felvásárolta. Ez a világelit napjainkban úgy akarja Európa feletti uralmát véglegesíteni, hogy annak őshonos fehérfajú népeit kevertfajúvá tenyészti át és keresztény civilizációját lecseréli az iszlám és a kereszténység összekeveréséből létrehozott szinkretikus vallással és gyökértelen hibridkultúrával.

Ebben a vallási ideológiában dominál az iszlám, amely tagadja az emberek egyenlőségét, mert az „igazhívő muzulmán mindig felette fog állni a hitetlen és pogány kafírnak”. Az iszlám megköveteli a muszlimoktól hitük terjesztését az erőszakos dzsiháddal, akár mások életének az elvételével is.

A kereszténység tiltja az ölést. Jézus egyetemessé tette azt a mózesi szabályt, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat és csak azt tedd neki, amit elvársz tőle, hogy tegyen veled. A keresztény tanítás szerint a Mindenható egyedül az embert teremtette a maga képmására és ruházta fel az alkotó értelem isteni szikrájával és a minden embert egyformán megillető szabad akarattal.

A kulturális marxizmussal megbénított dekadens Nyugat – mélyen a saját szintje alá süllyedve – lemondott az ellenállásról és nem képes, de már nem is akarja megvédeni keresztény kultúrájának az alapjait. Végletesen eltúlzott, enervált és morbid toleranciájával az önfeladásig engedékeny az iszlám agresszív intoleranciájával szemben. A nemzetközi szabadkőművesség által kierőszakolt és betegesen eltúlzott tolerancia megfosztotta az európai népeket az egészséges önvédelmi reflexeiktől, és képtelenné tette őket alapvető érdekeik és értékeik megvédésére.

„Új könyvemben (2017) megpróbálok választ adni arra, hogy miért erősebb és miért tud hatványozott ütemben terjeszkedni az agresszív iszlám? Miért lesznek muszlimok tömegesen európaiak és amerikaiak is, elhagyva az ölést szigorúan tiltó, a szeretetet, a szabad akaratot és az emberek egyenlőségét hirdető keresztény hitüket és kultúrájukat”.

Fontos összefüggés annak a bemutatása is, hogy a migránsinvázió megtervezésével és végrehajtásával a pénzhatalmi világelit többek között a Németország feletti hegemóniáját erősíti meg és teszi véglegessé. Amikor Angela Merkel meghozta tragikus tévedésnek bizonyult döntését és engedélyezte Németország elözönlését, valójában azt tette lehetővé, amire kormánya már évek óta készült.

Bajorországban és Szászországban például már 2011 óta folyt a szabadon álló ingatlanok, családi házak, panziók, motelek és szállodák állami felvásárlása, hogy mire megindul a pénzhatalmi világelit döntésének megfelelően a tömeges muszlim invázió, addigra biztosítva legyenek a beözönlők százezreinek a befogadásához szükséges szálláshelyek.

Mivel mi európaiak keveset tudunk az iszlámról, ezért a könyv kísérletet tesz arra, hogy ismertesse a Korán, valamint az azt hirdető próféta – Mohamed – történetét. Ez túlságosan bonyolult feladatnak bizonyult. Ha azt keressük, hogy az élet problémáira milyen választ ad a Korán, az iszlám szent könyve, akkor először azt kell eldöntenünk, hogy melyik Koránban keressük a választ. Melyik tekinthető hitelesnek az emberiség rendelkezésére álló korán-szövegek közül?

Az objektív ismérvekhez igazodó szekuláris történelemtudomány már feltárta, hogy az eddig megtalált korán-változatok egy része Mohamed próféta előtti időkben, egy másik része pedig a próféta utáni időkben keletkezett. Mintegy kétszáz évre tehető az eddig ismertté vált korán-szövegek fokozatos létrejötte, majd egységes szerkezetbe való foglalásuk.

Arra a kérdésre tehát, hogy milyen választ ad a Korán egy felmerült kérdésre, előbb azt kell eldöntenünk, melyik Korán változatnak a válaszára vagyunk kíváncsiak. Az eddig előkerült Korán-szövegeket részben az iszlám világ országaiban, Szaúd-Arábiában, Jemenben, Törökországban, részben pedig olyan európai országokban őrzik, mint az Egyesült Királyság, Németország vagy Franciaország.

Nem lehetett megkerülni annak az elemzését sem, hogy milyen pszichológiai és vallási gyökerei vannak a radikalizálódott iszlámnak és az ebből kifejlődött modern terrorizmusnak. Számos szakértő foglalkozott már az iszlám által hirdetett dzsihád és a muszlim terrorizmus összefüggéseivel. Ehhez kapcsolódik, hogy integrálható-e a Nyugat és az iszlám erkölcsi rendszere?

A muszlim közösségek, mihelyt megerősödnek létszámban és befolyásban, elkezdik agresszívan követelni a sária-jog bevezetését. A muszlim ideológusok azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű és tökéletlen.

Európában a reneszánsz, a humanizmus, a reformáció és az ellenreformáció, a felvilágosodás és a klasszikus liberalizmus elterjedése alapvetően megváltoztatta a középkori kereszténység természetét. A vallás és az egyház fokozatosan szétvált az államtól, a közhatalom világi gyakorlójától. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok kiharcolásával állampolgárokká váltak a korábbi alattvalók. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok védelemben részesítették az alullévőket a gyakran despotaként hatalmat gyakorló abszolút uralkodókkal szemben.

A felsorolt változásokon az iszlám nem ment keresztül a történelme során. Az iszlámban ma is elválaszthatatlan a vallási ideológia az államhatalom működésétől. A hívő muszlim életét a közösség diktatórikusan felügyeli, és ez kifejeződik az iszlám mindennapi gyakorlatában is.

Gondoljunk csak a napi ötszöri imára, a szigorú szabályokhoz kötött tisztálkodásra, étkezésre, öltözködésre, viselkedési normákra. Ezek mind azt fejezik ki, hogy a közösség uralkodik a vallás segítségével az egyes emberek felett, akiknek nincs így az európai keresztény kultúrában felnőtt emberekhez hasonlítható szabad akarata, önállósága és felelőssége.

A könyv kénytelen volt arra is kitérni, hogy miért lépett szövetségre a pénzhatalmi világelit az iszlám világ vezető hatalmi köreivel, elsősorban a szunnita olajoligarchiával. Az 1960-1990-ig terjedő időszakban tanúi lehettünk a baloldali terrorizmus kibontakozásának Európában. 1990 októberében a világ közvéleménye megtudhatta az olasz miniszterelnöktől, Giulio Andreotti-tól, hogy a NATO keretében több európai országban már 1949 óta működik az úgynevezett ’stay behind army’ (hátramaradó hadsereg), amely rendszeresen baloldalinak álcázott terrorista cselekményeket hajtott végre. Olaszországban ezt a titkos fegyveres csoportot Gladio-nak hívták. A könyv kitér arra, hogy a Gladio égisze alatt kik és miért támogatták a nyugat-németországi Rote Armee, Vörös Hadsereg frakciót, az olaszországi Brigate Rosse-t, a Vörös Brigádokat?

Meg kellett válaszolni azt a kérdést is, hogy miért folytatódott a NATO Gladio-A hadművelete, immáron Gladio-B változatban. Ez utóbbi már nem baloldali terroristákat mozgatott, hanem politikai céljai eléréséhez iszlám terroristákat használt és használ. Mindezt hiteles forrásokból tudhatta meg a világ közvéleménye néhány – az igazság mellett bátran kiálló és a saját karrierjét is feláldozó – amerikai közalkalmazottnak köszönhetően. Ilyen személy volt Sibel Edmonds, aki az FBI számára fordított fárszi (perzsa), azeri és török nyelvű titkos szolgálati dokumentumokat. Hogyan szerzett tudomást Sibel Edmonds a Gladio-B hadműveletek létezéséről?

Nem könnyű hiteles és bizonyított választ adni arra, hogy miért tervez a NATO terroristatámadásokat a NATO országokban radikális szalafisták beszervezésével. A könyvben ismertetett tények mozaikjából összerakott kép azt látszik bizonyítani, hogy egyre több hamis zászlót lenget a szél az Európában elkövetett iszlamista terrorakciók felett.

„Nem könnyű tehát meggyőző választ adni arra, hogy az ultraliberális, neokonzervatív elit miért működik operatívan együtt a radikális iszlámmal és hajt végre sorozatosan véres merényleteket különböző európai országokban, sokkolva ezekkel azoknak a lakosságát…”

*
„Úgy gondolom, ez a szerkezetében még kiforratlan mű is igaz információival hozzájárulhat ahhoz, hogy többet tudjunk meg az iszlámról, amely napjainkban készül Európa meghódítására a pénzhatalmi világelit és kiszolgálóinak támogatásával.”
(Drábik János)
*

KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

]]>]]>

Ajánljuk mellé:

]]>A hunok hódításai és Attila birodalma]]>
]]>A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték]]>
]]>Ősmagyar hagyományaink]]>
]]>A hunok öröksége]]>

]]>]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Irodalmi kávéház (537) Gasztronómia (539) Belföld (11) Történelem (18) Emberi kapcsolatok (36) Jobbegyenes (2824) Heti lámpás (322) Életmód (1) Egészség (50) Tereb (146) Vetítő (30) Rejtőzködő magyarország (168) Szépségápolás (15) Sport (729) Titkok és talányok (12) Autómánia (61) Alámerült atlantiszom (142) Tv fotel (65) Politika (1582) Nagyvilág (1310) Mondom a magamét (7712) Flag gondolja (36) Kultúra (9) Nézőpont (1) Mozaik (83) Gazdaság (713) Mozi világ (440)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>