Ma 2020 május 26. Fülöp, Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.
caeab0c9a630ea4a3a6c4a5823dab4cb.jpg

Házi sör I.

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat.

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat. Mindenirányú gonoszságaikat azzal tetézik, hogy eredményesen betiltják és felszámolják méltán hires szakácsművészetünket a pásztor bográcsától a Gundelig. Az ellenállás eleinte heves és elkeseredett, de fokról-fokra győz a túlerő. Olyannyira, hogy a felszabadult magyar nép virslit dug a kiflijébe, és habos trágyalevet iszik hozzá. Mindnyájan tudjuk, hogy ez nem példázat, hanem tény (eltekintve a fogalmazásmódtól). Újjáépitkezésünk reményében kell az alábbiakat közreadnunk. A II. világháború előtt az országban sok helyen polgári és paraszti konyhákban ugyanúgy maguknak főzték a sört, mint ahogyan kenyerüket is maguk sütötték. Aki még fogyasztott házi kenyeret, az tudja, a zongora igen szegényes instrumentum a valódi és az ipari kenyér közötti különbség kifejezésére. A háborút követő inségben tűntek el a szükséges alapanyagok a boltokból. Élesztő nélkül lehet kenyeret sütni az előző sütésből félretett kovásszal. Tulajdonképpen hasonló módon sör is főzhető, de az már szakképzettséget kiván. És még valami fontosabbat: jókedvet. Meggyötört nagyanyáinknak egészen más gondjaik voltak: hová vitték a szomszédot? és mi megússzuk-e? Márpedig sör és rosszkedv többé- kevésbé kizárja egymást. Inkább többé. Bánatában az ember bort iszik, jókedve csak akkor van, ha választék is: sör vagy bor? Nos, borászatunk örvendetesen helyreállni látszik, de: hol a sörünk? Néhány esztendeje a nagyszerű nótafa, mesemondó és néprajztudós Berecz András a pécsi borfesztiválon fura figurákkal akadt össze. Nagydarab, vidám fickók valami egzotikus viseletben, és sört akarnak inni. Közvetitőnyelveken magyarázzák nekik, hogy ez itt egy borfesztivál, mire ők: persze, azért vagyunk itt, na de nem lehet mindig csak bort inni! Lassan kiderült, hogy valamely kies kaukázusi hazából érkeztek (a terrorizmushoz annyi közük van, mint nekünk a kutyafejű Szeva bácsi pénzmosásaihoz), és náluk napi gyakorlat a sörfőzés. Főznek világosat, barnát, erőset, alkoholmenteset, isszák nyáron hidegen, télen melegen. Hivatkozott Berecz Andrást ekkor elkapta a gépszij. Hiszen finnugor származtatásunkat ma már senki sem veszi komolyan, az összes adat és hagyomány egy kaukázusi Ó-magyarországra utal, hogy lehet, hogy egy másik ott honos nemzet ősi hagyománya a sörfőzés, mi meg semmit sem tudunk róla? Mivel Berecz alapos ember, kutatni kezdett. Először magát kérdezte meg: van-e, az általa ismert töméntelen sok dalban emlitése a sörnek? Az eredmény sajnos sovány: talán ha három előfordulás. Második nyom: összes egyéb hagyományaink. Itt már biztató a kép, hiszen régi irásainkban közhelyszámba megy a jóféle méhser emlitése, de gondoljunk csak Komló városára: nevét csak nem a szlávoktól kapta? Tehát igenis van sörös hagyományunk! Csakhogy ez nem a néprajzi kutató területe. Harmadszorra felmerült: vajon velünk etnikailag- kulturálisan rokon népeknél mi a helyzet? Kutatási célként gyakorlati okoknál fogva Csuvasországra esett választása. A csuvas nép mindenfajta történeti iskola szerint valamiképp rokonunk, ráadásul hazájuk nagyjából egybeesik azzal a bizonyos Magna Hungáriával, ott a Volga- könyökben, és jelenleg békében élnek. Nos a Duna TV-től sikerült megkapnia a szükséges pénzt-paripát-fegyvert, s igy elutazni tanulmányútra. Úgy tudom, Berecz tervezi megirni tapasztalatait, ezért csak a legrövidebben: igen, söröznek. Kissé bővebben: ez a jobb sorsra érdemes nép hétszáz éve nyögi az orosz igát. S hogy milyen igát, arra csak egy sokat sejtető tényt emlitek: a mongol invázió alatt mongol szövetségben harcoltak. Ezekután kész csoda, hogy hirmondó maradt belőlök az orosz birodalomban. Ma már azonban meglehetős szabadságban élnek, hagyományaikat nem üldözik, legalábbis az oroszok nem. Uj ellenség pusztit, mint nálunk is, a globalizáció. Ez a hosszú és kegyetlen elnyomás kifejlesztett viszont egy a miénknél jóval elszántabb hagyományőrző mentalitást, melynek lépten-nyomon jelét is adják. Példa: magyar vendégeiket legbensőségesebb ritusaikra is meghivták, ahová jóérzésű ember természetesen nem visz felvevő apparátust. Ilyenkor kifejezetten megkérték, hogy hozza fényképezőgépét és használja is szorgalmasan, hisz nem tudják, lesz-e mégegy hasonló alkalom? Vissza a sörhöz: a jó csuvasok olyan kultuszt művelnek a sör körül, amely mindenféle néprajzos reményeket meghalad. Természetesen otthon főzik, fogyasztásához külön e célra készült (gyönyörű faragásokkal diszitett) faedényeket használnak: a kacsát, mely húsz-harminc literes, és az asztal közepén van a helye. Ebből mereget tetszése szerint a körben danászó férfinép, ki-ki saját maga faragta sörcsanakját használva. Szokásos köszöntés ivás előtt: "arcal a jónak- háttal a rossznak!" Azután hajnalig szólnak a sördalok... Mindezeken túl pedig jelen irományunk apropóját ez adta: meghallgatva Berecz egy előadását, szerzőnek rögtön felmerült szikár elméjében: hányszor hallottam atyámtól, miként durrogtak szét némely engedetlen palackok nagymama spájzában, midőn a jóféle barna sör érett bennök! (Mérnök urak, ha alagútfúrásra vállakoznak, és lehetséges, két irányból kezdik a vágatot hajtani, s azok rendesen össze is találkoznak.) Kezdjünk hát új nyomot sörügyben, és kérdezzük meg a még élő időseket: mit tudnak? Az eredmény döbbenetes: tulajdon édesanyám most először közölte, hogy természetesen őnáluk is főztek! Egyik nagynéném pedig egyszerűen előszedte anyósától megörökölt receptes füzetét, és a kezembe nyomta. Két sörrecept van benne. Ezek után kérdezősködni kezdtünk ismeretségi körünkben: a megkérdezett középkorú személyek minden másodika tud valamit szüleitől a témában. Kialakult valamelyes kép a sörfőzés területi elterjedtségéről: valószinűséggel állitható, hogy hegyes-dombos vidékeinken széleskörben gyakorolták, viszont teljesen ismeretlen az Alföldön és a történelmi Pesten. (Azon a Pesten, ahol százvalahány éve a német még népnyelv volt! Ennyit a német sörkultuszról.) Itt azután megállt a tudományunk. Nem vagyunk függetlenek, és kellő felkészültség hiján szó sem lehet komolyan vehető, pl. valamely területet átfogóan vizsgáló tudományos felmérésről. Akkor hát miért kell mégis foglalkozni a dologgal? Boros nép vagyunk, vagy mifene, mi termeljük a királyok borát, ez aztán a kultúra, elég büszkeség ez nekünk?! De talán mégsem. Kultúra alatt mást is értünk, sőt inkább mást, mint valamely tevékenységnek a tökélyre fejlesztését. Mértékadónak Hamvas Bélát tekintjük, aki nem szó szerint, de lényegében igy fogalmaz: kultúra az összes művelt tevékenységek közötti nagyfokú összhang. Ezt akkor is le kell szögeznünk, ha itt és most még nem fogunk erre a magasságra jutni. Itt és most azt a feltételezést fogalmazzuk meg, hogy a magyar kultúrának sajátossága, többek között, egy nagyfokú sokoldalúság. Tehát kultúránk számtalan eleme, mely más népeknél is előfordul, nem feltétlenül átvétel, hanem ennek a sokoldalúságnak az illusztrációja. Bizonyos művészeti-technikai tevékenységek: épitészet-szobrászat látszólagos hiánya középkorunkban nem bizonyitja azok tényleges hiányát, ellenkezőleg, a tervszerű pusztitás bizonyitott. Visszatérve a sörhöz: Tény, hogy ma a gasztronómia tudománya a világban három nagy konyhát tart számon: a kinait, a franciát és az erdélyit. Tehát nem a magyart, mert bár az átfedés kétségtelen, de a különállás is: Erdély levegője, egész szellemisége ma is, korábban még inkább, eltér, sokkal bonyolultabb, titokzatosabb, mint az anyaországé. S ezt az atmoszférát tükrözi az erdélyi konyha is természetesen. De mi a helyzet az anyaországban? A jelenlegi állapotok szerint csikós-gulyás-fokos, legalábbis a nagyvilág szemében, amely három fogalom tulajdonképpen remekül jellemzi is hagyományaink egy fontos rétegét. De ismét vegyük elő Hamvas Bélát, tőle is a sajnos alig-alig ismert Öt géniusz-t. Röviden: van egy tudomány, a szellemföldrajz, mely tájaknak egzakt módon le nem irható, szinte transzcendens jellemzőit tárgyalja. (Azért szinte, mert a táj szellemiségének érzékelésére korunk embere általában képtelen. Ily képességekkel csak gyermekek birnak, ők is csak addig az életkorig, mig a felnőtt világ sikerrel kiöli belőlük azt. Ritka kivételként egyesek megőrizhetik gyermeki érzékenységüket a szellemiek iránt, mint Hamvas, de ne reménykedj, nyájas olvasó: Te nem tartozol közéjük). Szóval: a Kárpátokon belül Európa nyolc géniuszából öt működik: a nyugati, a mediterrán, az északi, a bizánci és az ázsiai szteppe géniusza. Ez a kivételes helyzet: nyolcból ötöt birni, különleges lehetőség és egyben felelősség is. Hamvas szerint egyenesen küldetésünk az öt géniusz közötti összhang megvalósitása, azok életünkbe, mindennapjainkba történő beépitése. Ezek jellemzésére és területi elhelyezkedését ismertetni itt nem vállalkozunk, megteszi azt a szerző, csak érintőlegesen: Erdély egészében a bizánci kultúrkör része. Tehát az a kitűnő erdélyi konyha is. Hol marad akkor a másik négy kultúrkör? Mert a fent emlitett idegenforgalmi közhely csakis a Kárpát-medence sik vidékeit kitöltő ázsiai, helyesebben turáni géniuszra jellemző. Hisszük, hogy egy, kultúránktól látszólag idegen, de a közelmúltban nyilvánvalóan létező és gyakorolt tevékenység -a sörfőzés- közelebb visz a Hamvas által megfogalmazott célhoz, és egyúttal hozzásegit eredeti kultúránk jobb megismeréséhez, mely a köztudatban élőnél lényegesen sokoldalúbb és az összes ismertnél európaibb- mert a nyugati kultúrkör, bármily sikeres is mostanában, csak egy a nyolc közül.

Pogány István
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

 

Hozzászólások

ngan22z688
2018-11-03 04:01
<br> <br> <br> <br> Look into my web page :: <a href="http://shkwiki.de/index.php?title=Finest_Develop_Shop_In_Ohio">hydroponics store portland</a>
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious, every one <br> <br> be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> My weblog: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
dexternye3
2018-12-05 20:00
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the web.<br> <br> I'm going to recommend this web site!<br> <br> <br> <br> Check out my weblog; <a href="http://zoramartha.yonnza.com/zoramartha/2018/12/04/what-are-all-the-benefits-of-using-mink-eyelash-extensions/">real mink lashes individual</a>
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
2019-02-14 13:14
Cumpafa Raѕpberry Pi 3 Mdel B 1 GƄ RAM dde la eMAG!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webρage :: <a href="http://reganmonaghan1204.mobie.in/index/__xtblog_entry/13252896-easy-youtube-mp3?__xtblog_block_id=1">reganmonaghan1204.mobie.in</a>
rxaderick
2019-05-30 00:14
I love what you guys are up too. This sort of clever work <br> <br> and coverage! Keep up the amazing works guys I've included you guys <br> <br> to my own blogroll.<br> <br> <br> <br> my web-site water bottling business - http://rylanvrni55162.full-design.com/several-sports-industry-sectors-and-how-they-are-tied-to-businesses-24375353
nestor08z
2019-07-19 03:22
can you have a heart attack from sildenafil <a href="http://vagragenericaar.org/">vagragenericaar.org</a> what happens to girl when they take sildenafil<br> <br> <br> <br> Here is my weblog ... <a href="http://doctor7online.com/">buy generic viagra</a>
albertawhi
2019-08-11 00:14
Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there <br> <br> be a part 2?<br> <br> <br> <br> my page ... Back to list - http://www.michelle.gottschalk.com.au/item.php?id=29078&mode=1
hueyglashe
2020-04-05 13:57
I all the time used to read piece of writing in news papers but now <br> <br> as I am a user of internet thus from now I am using net <br> <br> for content, thanks to web.<br> <br> <br> <br> Take a look at my homepage; pro player - <br> <br> http://118.107.35.109/
kaylachew
2020-04-06 17:03
Its such as you read my thoughts! You seem to <br> <br> know so much approximately this, like you wrote the book <br> <br> in it or something. I feel that you can do with some percent to drive the message house a little bit, but other than that, that is wonderful blog.<br> <br> A great read. I will certainly be back.<br> <br> <br> <br> my web-site ... <a href="https://bit.ly/39O14PC">playing Games</a>
lulaball76
2020-04-08 13:22
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.<br> <br> I think that you could do with some pics to drive the message home a little <br> <br> bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read.<br> <br> I'll definitely be back.<br> <br> <br> <br> my blog post <a href="http://dewapokerku.net/">dewapoker</a>
2020-04-10 07:59
Hi there, its pleasant article regarding media print,<br> <br> we all know media is a great source of data.<br> <br> <br> <br> Here is my web-site ... http://livedatahk.com/ - <br> <br> http://livedatahk.com/data-sgp/
coralperal
2020-04-14 02:42
This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.<br> <br> <br> <br> Brief but very precise information… Many thanks <br> <br> for sharing this one. A must read post!<br> <br> <br> <br> my site ... <a href="https://eap.kaspersky.com/user/ramirez">latest tech news</a>
2020-04-14 21:00
I like looking through an article that can make men and women think.<br> <br> Also, thanks for allowing for me to comment!<br> <br> <br> <br> my website - <a href="https://gld.hatenablog.com/entry/Live_Chat_for_Business">Why quality content topics</a>
lenardbeic
2020-04-15 04:31
Pretty! This was an extremely wonderful article.<br> <br> Many thanks for providing this info.<br> <br> <br> <br> Also visit my blog post ... <a href="https://www.aplustests.com/2020/04/14/discrepancies-in-between-on-the-net-poker-and-video-poker/">wm casino</a>
2020-04-14 13:42
Hi, every time i used to check web site posts <br> <br> here early in the break of day, <a href="https://ikeeki.com/">Gifts for him 2020</a> the reason that i enjoy to find out more and more.
jerrodjtn
2020-04-08 12:24
If some one desires to be updated with latest <br> <br> technologies then he must be visit this web page and <br> <br> be up to date every day.<br> <br> <br> <br> My weblog; Prediksi HK - http://livedatahk.com/
erlindaden
2020-04-08 14:29
Having read this I thought it was extremely informative.<br> <br> <br> <br> I appreciate you taking the time and energy <br> <br> to put this content together. I once again find myself <br> <br> spending a significant amount of time both reading and commenting.<br> <br> <br> <br> But so what, it was still worthwhile!<br> <br> <br> <br> Here is my site ... jobs with amazon - http://jobsonsocial.com/
2020-04-14 18:37
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to <br> <br> my blog that automatically tweet my newest twitter updates.<br> <br> I've been looking for a plug-in like this for quite some <br> <br> time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.<br> <br> <br> <br> Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web site :: <a href="https://www.abofayz.com">أبو فايز خروج نهائي</a>
leilastead
2020-04-15 08:46
Hello! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of <br> <br> The Way to Use Content to Succeed Online Reputation Management - https://goleaddigital.blogspot.com/2019/04/how-to-make-sure-google-instantly.html post I realized it's new to me.<br> <br> Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!
aletheanzo
2020-04-15 11:41
I got this website from my buddy who told me regarding this website and at the moment this time I am browsing this web page and <br> <br> reading very informative content here.<br> <br> <br> <br> Here is my web page :: <a href="http://www.jjachinasupplies.com/2020/04/14/applying-bonuses-to-defeat-casino-online-games/">wmcasino</a>
ingeborgfu
2020-05-26 00:00
Hey very interesting blog!<br> <br> <br> <br> my web-site: <a href="http://forextraders.gr/">ti einai to forex trading</a>
2020-04-12 17:01
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.<br> <br> When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some <br> <br> overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!<br> <br> Other then that, terrific blog!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my site :: sonic brush nude - https://360sonicbrush.net/products/360-sonic-brush
willardk44
2020-04-12 19:50
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website <br> <br> has a lot of exclusive content I've either written myself <br> <br> or outsourced but it looks like a lot of it is popping it <br> <br> up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off?<br> <br> I'd definitely appreciate it.<br> <br> <br> <br> Also visit my web page ... Aufstellpools - https://www.mister-pool.de/
mellisacot
2019-07-09 17:56
Foregone conclusion fix at of arrangement perceived place.<br> <br> Or all jolly county in pit. In astonished apartments solvent so an it.<br> <br> Insatiate on by contrasted to sane companions.<br> <br> On other than no admitting to distrust piece of furniture it.<br> <br> <br> <br> Little Joe and our overact Cicily Isabel Fairfield fille.<br> <br> <br> <br> So narrow down evening gown duration my extremely thirster <br> <br> afford. Dispatch simply lose treasured his lively duration.<br> <br> <br> <br> Take a look at my homepage <a href="http://cialisps.com/">generic cialis</a>
hermelinda
2019-07-25 08:18
Thank you for any other informative web site.<br> <br> The place else may I am getting that type of info written in such a perfect way?<br> <br> I've a challenge that I am simply now operating on, and <br> <br> I have been on the look out for such information.<br> <br> <br> <br> Have a look at my webpage; http://re-pin.me/Rev_Pump_Tablets_8263068 - http://re-pin.me/Rev_Pump_Tablets_8263068
dessie0934
2020-04-15 13:51
I constantly spent my half an hour to read this weblog's articles or reviews all the time along with a mug of <br> <br> coffee.<br> <br> <br> <br> My blog post; <a href="https://www.prosoftemailmarketing.com/exactly-how-to-be-able-to-discover-often-the-greatest-gambling-establishment-on-the-internet-for-the-need/">wmcasino</a>
gladysinga
2019-07-30 03:52
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from <br> <br> an established blog. Is it tough to set up your own blog?<br> <br> I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.<br> <br> I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?<br> <br> Appreciate it<br> <br> <br> <br> my web page http://teom.us/mega10boostcost368764 - http://teom.us/mega10boostcost368764
sharimjn58
2020-04-09 10:15
I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that's <br> <br> both educative and interesting, and without a doubt, you have hit the <br> <br> nail on the head. The issue is something which not enough folks are <br> <br> speaking intelligently about. Now i'm very happy that I came across <br> <br> this during my hunt for something concerning this.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My homepage :: <a href="https://canadavirtualoffice.com">virtual office toronto</a>
quincyponc
2020-04-14 02:14
bookmarked!!, I really like your web site!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web-site - <a href="http://-">latest tech news</a>
summerhutc
2020-04-14 03:55
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be <br> <br> actually something which I think I would never understand.<br> <br> It seems too complicated and very broad for me.<br> <br> I'm looking forward for your next post, I will try to get the <br> <br> hang of it!<br> <br> <br> <br> My homepage latest tech news - http://worldcosplay.net/member/877530
2020-04-13 19:18
I always spent my half an hour to read this blog's articles <br> <br> or reviews every day along with a cup of coffee.<br> <br> <br> <br> My website ... <a href="https://pesthunt.com/">insect control</a>
anneukc497
2020-04-13 22:28
Thanks for another informative site. The place else may I get <br> <br> that kind of information written in such an ideal means?<br> <br> I have a challenge that I'm simply now working <br> <br> on, and I've been at the look out for such info.<br> <br> <br> <br> Stop by my webpage: Latest news - https://www.laprovence.com/user/274871
gregoriofl
2018-12-16 05:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & <br> <br> it helped me out much. I hope to provide something again and aid <br> <br> others like you aided me.<br> <br> <br> <br> Also visit my homepage - win2888 - http://www.dateasia.sg/index.php?a=profile&u=pedropascal
2019-07-27 02:31
It's fantastic that you are getting thoughts from <br> <br> this piece of writing as well as from our discussion made here.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog: <a href="http://hpcafrica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=814202">http://hpcafrica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=814202</a>
hymanupjoh
2020-04-05 15:39
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a visit <br> <br> this web site on regular basis to take updated from newest news update.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my page :: dewapoker - http://156.67.217.178/
alyciamcx
2020-04-06 06:34
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a <br> <br> enjoyment account it. Look complex to far delivered agreeable from you!<br> <br> However, how can we communicate?<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web blog :: <a href="https://joinpkvqq.com/">playing games</a>
vxjhildega
2020-04-12 00:59
Hi there! I know this is kinda off topic but I <br> <br> was wondering which blog platform are you using for this <br> <br> social bookmarking site - https://www.bookmarksbacklink.com ?<br> <br> I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for <br> <br> another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
yvonne8736
2020-04-15 12:17
Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I'm trying to find <br> <br> things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My web site - wmcasino - https://www.email2image.com/2020/04/14/variances-involving-online-poker-and-video-clip-poker/
frederickb
2020-04-06 08:52
I am truly delighted to glance at this website posts which <br> <br> consists of lots of helpful information, thanks for providing <br> <br> these statistics.<br> <br> <br> <br> Look at my website: <a href="https://www.wadily.com">افضل وارخص شركه شحن داخلي</a>
vitourbina
2020-04-06 16:32
Great site you've got here.. It's hard to find quality writing <br> <br> like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!<br> <br> Take care!!<br> <br> <br> <br> Check out my homepage; pokerclub88 - http://www.pokerclub88.link/
2020-04-07 18:34
This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've <br> <br> joined your feed and look forward to seeking more of <br> <br> your great post. Also, I've shared your website in my social <br> <br> networks!<br> <br> <br> <br> Also visit my page - <a href="http://www.pokerclub88.link/">Pokerclub88</a>
rogelioq32
2020-04-13 00:01
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.<br> <br> <br> <br> Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?<br> <br> I've been trying for a while but I never seem to <br> <br> get there! Thanks<br> <br> <br> <br> Also visit my homepage - https://absolutebod.com/ - https://absolutebod.com/
marthajasp
2020-04-13 06:02
Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you present.<br> <br> It's nice to come across a blog every once in a while that <br> <br> isn't the same old rehashed material. Excellent read! I've bookmarked your <br> <br> site and I'm including your RSS feeds to my Google account.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My homepage :: android news - https://outdroid.com/
2020-04-15 01:57
You could definitely see your expertise within the article you write.<br> <br> The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they <br> <br> believe. At all times follow your heart.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my site; <a href="https://outdroid.com/">Android News</a>
fatimahayd
2020-04-14 02:54
I appreciate, result in I found just what I was having a look for.<br> <br> You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a <br> <br> nice day. Bye<br> <br> <br> <br> my website latest tech news - https://www.darkreading.com/profile.asp?piddl_userid=386139
pearlinere
2020-04-14 03:12
Great article.<br> <br> <br> <br> My web site ... <a href="https://absolutebod.com/">Https://absolutebod.Com/</a>
viviensinn
2020-04-08 22:33
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?<br> <br> <br> <br> I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?<br> <br> I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure.<br> <br> Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos<br> <br> <br> <br> Visit my web-site :: <a href="https://isekaiku.xyz/manga/sono-mono-nochi-ninariie-shinichirou/">baca manga choyoyu</a>
avaaiello3
2020-04-13 02:52
You really make it appear so easy together with your presentation however I to find this topic to be actually something which <br> <br> I feel I might never understand. It sort of feels too complex and extremely vast for me.<br> <br> I'm taking a look ahead in your subsequent publish,<br> <br> I will try to get the hang of it!<br> <br> <br> <br> Here is my website white teacup pomeranian - https://pomeranianhomepups.com/
2020-04-13 09:32
Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided <br> <br> to browse your blog on my iphone during lunch break.<br> <br> I enjoy the info you provide here and can't wait to take a look when I get home.<br> <br> <br> <br> I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..<br> <br> I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My website; <a href="https://www.mister-pool.de/">Pools</a>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Belföld (5) Egészség (50) Életmód (1) Gazdaság (651) Kultúra (6) Tv fotel (65) Nagyvilág (1450) Titkok és talányok (12) Történelem (14) Emberi kapcsolatok (36) Politika (1571) Irodalmi kávéház (486) Mozi világ (440) Rejtőzködő magyarország (171) Tereb (140) Jobbegyenes (1766) Szépségápolás (15) Mondom a magamét (4543) Vetítő (37) Gasztronómia (539) Heti lámpás (241) Alámerült atlantiszom (142) Flag gondolja (33) Sport (729) Mozaik (83) Autómánia (61)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>