Ma 2019 október 16. Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.
caeab0c9a630ea4a3a6c4a5823dab4cb.jpg

Házi sör I.

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat.

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat. Mindenirányú gonoszságaikat azzal tetézik, hogy eredményesen betiltják és felszámolják méltán hires szakácsművészetünket a pásztor bográcsától a Gundelig. Az ellenállás eleinte heves és elkeseredett, de fokról-fokra győz a túlerő. Olyannyira, hogy a felszabadult magyar nép virslit dug a kiflijébe, és habos trágyalevet iszik hozzá. Mindnyájan tudjuk, hogy ez nem példázat, hanem tény (eltekintve a fogalmazásmódtól). Újjáépitkezésünk reményében kell az alábbiakat közreadnunk. A II. világháború előtt az országban sok helyen polgári és paraszti konyhákban ugyanúgy maguknak főzték a sört, mint ahogyan kenyerüket is maguk sütötték. Aki még fogyasztott házi kenyeret, az tudja, a zongora igen szegényes instrumentum a valódi és az ipari kenyér közötti különbség kifejezésére. A háborút követő inségben tűntek el a szükséges alapanyagok a boltokból. Élesztő nélkül lehet kenyeret sütni az előző sütésből félretett kovásszal. Tulajdonképpen hasonló módon sör is főzhető, de az már szakképzettséget kiván. És még valami fontosabbat: jókedvet. Meggyötört nagyanyáinknak egészen más gondjaik voltak: hová vitték a szomszédot? és mi megússzuk-e? Márpedig sör és rosszkedv többé- kevésbé kizárja egymást. Inkább többé. Bánatában az ember bort iszik, jókedve csak akkor van, ha választék is: sör vagy bor? Nos, borászatunk örvendetesen helyreállni látszik, de: hol a sörünk? Néhány esztendeje a nagyszerű nótafa, mesemondó és néprajztudós Berecz András a pécsi borfesztiválon fura figurákkal akadt össze. Nagydarab, vidám fickók valami egzotikus viseletben, és sört akarnak inni. Közvetitőnyelveken magyarázzák nekik, hogy ez itt egy borfesztivál, mire ők: persze, azért vagyunk itt, na de nem lehet mindig csak bort inni! Lassan kiderült, hogy valamely kies kaukázusi hazából érkeztek (a terrorizmushoz annyi közük van, mint nekünk a kutyafejű Szeva bácsi pénzmosásaihoz), és náluk napi gyakorlat a sörfőzés. Főznek világosat, barnát, erőset, alkoholmenteset, isszák nyáron hidegen, télen melegen. Hivatkozott Berecz Andrást ekkor elkapta a gépszij. Hiszen finnugor származtatásunkat ma már senki sem veszi komolyan, az összes adat és hagyomány egy kaukázusi Ó-magyarországra utal, hogy lehet, hogy egy másik ott honos nemzet ősi hagyománya a sörfőzés, mi meg semmit sem tudunk róla? Mivel Berecz alapos ember, kutatni kezdett. Először magát kérdezte meg: van-e, az általa ismert töméntelen sok dalban emlitése a sörnek? Az eredmény sajnos sovány: talán ha három előfordulás. Második nyom: összes egyéb hagyományaink. Itt már biztató a kép, hiszen régi irásainkban közhelyszámba megy a jóféle méhser emlitése, de gondoljunk csak Komló városára: nevét csak nem a szlávoktól kapta? Tehát igenis van sörös hagyományunk! Csakhogy ez nem a néprajzi kutató területe. Harmadszorra felmerült: vajon velünk etnikailag- kulturálisan rokon népeknél mi a helyzet? Kutatási célként gyakorlati okoknál fogva Csuvasországra esett választása. A csuvas nép mindenfajta történeti iskola szerint valamiképp rokonunk, ráadásul hazájuk nagyjából egybeesik azzal a bizonyos Magna Hungáriával, ott a Volga- könyökben, és jelenleg békében élnek. Nos a Duna TV-től sikerült megkapnia a szükséges pénzt-paripát-fegyvert, s igy elutazni tanulmányútra. Úgy tudom, Berecz tervezi megirni tapasztalatait, ezért csak a legrövidebben: igen, söröznek. Kissé bővebben: ez a jobb sorsra érdemes nép hétszáz éve nyögi az orosz igát. S hogy milyen igát, arra csak egy sokat sejtető tényt emlitek: a mongol invázió alatt mongol szövetségben harcoltak. Ezekután kész csoda, hogy hirmondó maradt belőlök az orosz birodalomban. Ma már azonban meglehetős szabadságban élnek, hagyományaikat nem üldözik, legalábbis az oroszok nem. Uj ellenség pusztit, mint nálunk is, a globalizáció. Ez a hosszú és kegyetlen elnyomás kifejlesztett viszont egy a miénknél jóval elszántabb hagyományőrző mentalitást, melynek lépten-nyomon jelét is adják. Példa: magyar vendégeiket legbensőségesebb ritusaikra is meghivták, ahová jóérzésű ember természetesen nem visz felvevő apparátust. Ilyenkor kifejezetten megkérték, hogy hozza fényképezőgépét és használja is szorgalmasan, hisz nem tudják, lesz-e mégegy hasonló alkalom? Vissza a sörhöz: a jó csuvasok olyan kultuszt művelnek a sör körül, amely mindenféle néprajzos reményeket meghalad. Természetesen otthon főzik, fogyasztásához külön e célra készült (gyönyörű faragásokkal diszitett) faedényeket használnak: a kacsát, mely húsz-harminc literes, és az asztal közepén van a helye. Ebből mereget tetszése szerint a körben danászó férfinép, ki-ki saját maga faragta sörcsanakját használva. Szokásos köszöntés ivás előtt: "arcal a jónak- háttal a rossznak!" Azután hajnalig szólnak a sördalok... Mindezeken túl pedig jelen irományunk apropóját ez adta: meghallgatva Berecz egy előadását, szerzőnek rögtön felmerült szikár elméjében: hányszor hallottam atyámtól, miként durrogtak szét némely engedetlen palackok nagymama spájzában, midőn a jóféle barna sör érett bennök! (Mérnök urak, ha alagútfúrásra vállakoznak, és lehetséges, két irányból kezdik a vágatot hajtani, s azok rendesen össze is találkoznak.) Kezdjünk hát új nyomot sörügyben, és kérdezzük meg a még élő időseket: mit tudnak? Az eredmény döbbenetes: tulajdon édesanyám most először közölte, hogy természetesen őnáluk is főztek! Egyik nagynéném pedig egyszerűen előszedte anyósától megörökölt receptes füzetét, és a kezembe nyomta. Két sörrecept van benne. Ezek után kérdezősködni kezdtünk ismeretségi körünkben: a megkérdezett középkorú személyek minden másodika tud valamit szüleitől a témában. Kialakult valamelyes kép a sörfőzés területi elterjedtségéről: valószinűséggel állitható, hogy hegyes-dombos vidékeinken széleskörben gyakorolták, viszont teljesen ismeretlen az Alföldön és a történelmi Pesten. (Azon a Pesten, ahol százvalahány éve a német még népnyelv volt! Ennyit a német sörkultuszról.) Itt azután megállt a tudományunk. Nem vagyunk függetlenek, és kellő felkészültség hiján szó sem lehet komolyan vehető, pl. valamely területet átfogóan vizsgáló tudományos felmérésről. Akkor hát miért kell mégis foglalkozni a dologgal? Boros nép vagyunk, vagy mifene, mi termeljük a királyok borát, ez aztán a kultúra, elég büszkeség ez nekünk?! De talán mégsem. Kultúra alatt mást is értünk, sőt inkább mást, mint valamely tevékenységnek a tökélyre fejlesztését. Mértékadónak Hamvas Bélát tekintjük, aki nem szó szerint, de lényegében igy fogalmaz: kultúra az összes művelt tevékenységek közötti nagyfokú összhang. Ezt akkor is le kell szögeznünk, ha itt és most még nem fogunk erre a magasságra jutni. Itt és most azt a feltételezést fogalmazzuk meg, hogy a magyar kultúrának sajátossága, többek között, egy nagyfokú sokoldalúság. Tehát kultúránk számtalan eleme, mely más népeknél is előfordul, nem feltétlenül átvétel, hanem ennek a sokoldalúságnak az illusztrációja. Bizonyos művészeti-technikai tevékenységek: épitészet-szobrászat látszólagos hiánya középkorunkban nem bizonyitja azok tényleges hiányát, ellenkezőleg, a tervszerű pusztitás bizonyitott. Visszatérve a sörhöz: Tény, hogy ma a gasztronómia tudománya a világban három nagy konyhát tart számon: a kinait, a franciát és az erdélyit. Tehát nem a magyart, mert bár az átfedés kétségtelen, de a különállás is: Erdély levegője, egész szellemisége ma is, korábban még inkább, eltér, sokkal bonyolultabb, titokzatosabb, mint az anyaországé. S ezt az atmoszférát tükrözi az erdélyi konyha is természetesen. De mi a helyzet az anyaországban? A jelenlegi állapotok szerint csikós-gulyás-fokos, legalábbis a nagyvilág szemében, amely három fogalom tulajdonképpen remekül jellemzi is hagyományaink egy fontos rétegét. De ismét vegyük elő Hamvas Bélát, tőle is a sajnos alig-alig ismert Öt géniusz-t. Röviden: van egy tudomány, a szellemföldrajz, mely tájaknak egzakt módon le nem irható, szinte transzcendens jellemzőit tárgyalja. (Azért szinte, mert a táj szellemiségének érzékelésére korunk embere általában képtelen. Ily képességekkel csak gyermekek birnak, ők is csak addig az életkorig, mig a felnőtt világ sikerrel kiöli belőlük azt. Ritka kivételként egyesek megőrizhetik gyermeki érzékenységüket a szellemiek iránt, mint Hamvas, de ne reménykedj, nyájas olvasó: Te nem tartozol közéjük). Szóval: a Kárpátokon belül Európa nyolc géniuszából öt működik: a nyugati, a mediterrán, az északi, a bizánci és az ázsiai szteppe géniusza. Ez a kivételes helyzet: nyolcból ötöt birni, különleges lehetőség és egyben felelősség is. Hamvas szerint egyenesen küldetésünk az öt géniusz közötti összhang megvalósitása, azok életünkbe, mindennapjainkba történő beépitése. Ezek jellemzésére és területi elhelyezkedését ismertetni itt nem vállalkozunk, megteszi azt a szerző, csak érintőlegesen: Erdély egészében a bizánci kultúrkör része. Tehát az a kitűnő erdélyi konyha is. Hol marad akkor a másik négy kultúrkör? Mert a fent emlitett idegenforgalmi közhely csakis a Kárpát-medence sik vidékeit kitöltő ázsiai, helyesebben turáni géniuszra jellemző. Hisszük, hogy egy, kultúránktól látszólag idegen, de a közelmúltban nyilvánvalóan létező és gyakorolt tevékenység -a sörfőzés- közelebb visz a Hamvas által megfogalmazott célhoz, és egyúttal hozzásegit eredeti kultúránk jobb megismeréséhez, mely a köztudatban élőnél lényegesen sokoldalúbb és az összes ismertnél európaibb- mert a nyugati kultúrkör, bármily sikeres is mostanában, csak egy a nyolc közül.

Pogány István
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

 

Hozzászólások

ngan22z688
2018-11-03 04:01
<br> <br> <br> <br> Look into my web page :: <a href="http://shkwiki.de/index.php?title=Finest_Develop_Shop_In_Ohio">hydroponics store portland</a>
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious, every one <br> <br> be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> My weblog: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
dexternye3
2018-12-05 20:00
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the web.<br> <br> I'm going to recommend this web site!<br> <br> <br> <br> Check out my weblog; <a href="http://zoramartha.yonnza.com/zoramartha/2018/12/04/what-are-all-the-benefits-of-using-mink-eyelash-extensions/">real mink lashes individual</a>
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
2019-02-14 13:14
Cumpafa Raѕpberry Pi 3 Mdel B 1 GƄ RAM dde la eMAG!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webρage :: <a href="http://reganmonaghan1204.mobie.in/index/__xtblog_entry/13252896-easy-youtube-mp3?__xtblog_block_id=1">reganmonaghan1204.mobie.in</a>
rxaderick
2019-05-30 00:14
I love what you guys are up too. This sort of clever work <br> <br> and coverage! Keep up the amazing works guys I've included you guys <br> <br> to my own blogroll.<br> <br> <br> <br> my web-site water bottling business - http://rylanvrni55162.full-design.com/several-sports-industry-sectors-and-how-they-are-tied-to-businesses-24375353
nestor08z
2019-07-19 03:22
can you have a heart attack from sildenafil <a href="http://vagragenericaar.org/">vagragenericaar.org</a> what happens to girl when they take sildenafil<br> <br> <br> <br> Here is my weblog ... <a href="http://doctor7online.com/">buy generic viagra</a>
albertawhi
2019-08-11 00:14
Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there <br> <br> be a part 2?<br> <br> <br> <br> my page ... Back to list - http://www.michelle.gottschalk.com.au/item.php?id=29078&mode=1
mellisacot
2019-07-09 17:56
Foregone conclusion fix at of arrangement perceived place.<br> <br> Or all jolly county in pit. In astonished apartments solvent so an it.<br> <br> Insatiate on by contrasted to sane companions.<br> <br> On other than no admitting to distrust piece of furniture it.<br> <br> <br> <br> Little Joe and our overact Cicily Isabel Fairfield fille.<br> <br> <br> <br> So narrow down evening gown duration my extremely thirster <br> <br> afford. Dispatch simply lose treasured his lively duration.<br> <br> <br> <br> Take a look at my homepage <a href="http://cialisps.com/">generic cialis</a>
hermelinda
2019-07-25 08:18
Thank you for any other informative web site.<br> <br> The place else may I am getting that type of info written in such a perfect way?<br> <br> I've a challenge that I am simply now operating on, and <br> <br> I have been on the look out for such information.<br> <br> <br> <br> Have a look at my webpage; http://re-pin.me/Rev_Pump_Tablets_8263068 - http://re-pin.me/Rev_Pump_Tablets_8263068
gladysinga
2019-07-30 03:52
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from <br> <br> an established blog. Is it tough to set up your own blog?<br> <br> I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.<br> <br> I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?<br> <br> Appreciate it<br> <br> <br> <br> my web page http://teom.us/mega10boostcost368764 - http://teom.us/mega10boostcost368764
gregoriofl
2018-12-16 05:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & <br> <br> it helped me out much. I hope to provide something again and aid <br> <br> others like you aided me.<br> <br> <br> <br> Also visit my homepage - win2888 - http://www.dateasia.sg/index.php?a=profile&u=pedropascal
2019-07-27 02:31
It's fantastic that you are getting thoughts from <br> <br> this piece of writing as well as from our discussion made here.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog: <a href="http://hpcafrica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=814202">http://hpcafrica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=814202</a>
aleishadix
2019-01-19 19:54
Wow, marvelous weblog format! How long have you been blogging for?<br> <br> you make running a blog glance easy. The entire glance of your site is wonderful, let alone the content material!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog http://Eventi.Sportrick.It - http://Eventi.Sportrick.it/UserProfile/tabid/57/userId/579678/Default.aspx
byronosbor
2019-04-26 02:02
I am extremely impressed with your writing skills as well as with the <br> <br> layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?<br> <br> Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my webpage; <a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=Windows_Vps-Uses_A_Cheap_And_Inexpensive_Vps_Internet_Hosting_Solutions">Us Vps Unlimited Bandwidth</a>
reinaldosk
2019-05-27 17:53
I was very happy to uncover this page. I want to to thank you <br> <br> for your time just for this fantastic read!! I definitely really liked every part <br> <br> of it and i also have you bookmarked to look at new things in your web site.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My site ... how much do Freelance web Developers make-Up - https://Classificadosnazonaleste.com/ads/advantages-and-drawbacks-of-being-a-freelance-web-designer-8/
2019-06-26 03:46
cialis çeşitleri [url=http://cialislet.com/]cialislet.com[/url] ed <br> <br> and cialis.<br> <br> <br> <br> My page - <a href="http://genericalis.com/">tadalafil without a Doctor's prescription</a>
daciaedmon
2019-07-07 01:19
Simply want to say your article is as astonishing.<br> <br> The clearness in your post is just cool and i <br> <br> can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let <br> <br> me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.<br> <br> Thanks a million and please continue the enjoyable work.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my website: Banner Traffic - http://world-Tradingcenter.com/cgi-def/admin/C-100/YY-BOARD/yybbs.cgi?list=thread
margerydug
2019-07-15 14:47
Yes! Finally someone writes about vision spinner 3 battery.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web blog - <a href="http://fmga.ca:/forums/index.php?topic=3787494.0">Electronic cigarette free sample free shipping</a>
janeencaza
2019-07-26 12:05
I need to to thank you for this very good read!! I absolutely loved every bit of it.<br> <br> I've got you bookmarked to look at new stuff you post?<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my web blog ... http://indian-sale.xyz/totalreactioncbdprice690470 - http://indian-sale.xyz/totalreactioncbdprice690470
charitybro
2019-08-02 14:56
I don't normally comment but I gotta state thank <br> <br> you for the post on this special one :D.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web page - https://remzionuni.net/bionativeketoprice182618 - https://remzionuni.net/bionativeketoprice182618
2019-09-29 20:59
Hello there! This is my first visit to your blog!<br> <br> We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.<br> <br> Your blog provided us useful information to work on. You have done <br> <br> a outstanding job!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my page; grating An Ngãi - http://belzec.phorum.pl/viewtopic.php?f=5&t=1551206
auroramoul
2019-06-12 21:15
Excellent, what a webpage it is! This weblog provides helpful data <br> <br> to us, keep it up.<br> <br> <br> <br> Also visit my blog post ... Kendra - http://siamleak.com/index.php?action=profile;u=432202
zacharym19
2019-07-26 14:47
Generally I don't learn post on blogs, however I wish <br> <br> to say that this write-up very compelled me to check out and <br> <br> do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite <br> <br> nice post.<br> <br> <br> <br> my page ... <a href="http://mobility-corp.com/index.php/component/k2/itemlist/user/3025326">http://mobility-corp.com/index.php/component/k2/itemlist/user/3025326</a>
valentinag
2019-05-30 17:53
Então Emagrecer Com Saúde é a melhor opção.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Se você quiser saber um pouco mais de dados, recomendo que olhe este webpage homepage - <a href="http://Parkwest.Chicagobynight.org/index.php?title=Sa%C3%BAde_Perder_Peso_Archives">Alberto</a>,
pennyceles
2019-07-11 17:12
what does tadalafil packaging look like http://cialisps.com/ http://cialisps.com/<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my site - <a href="http://cialisles.com/">http://cialisles.com/</a>
kristinaru
2019-07-22 15:07
Quantidade: Povo a Danças Folclóricas alemãs Edelweiss.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog ... Emmett - http://treasurewizard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=comofazersalgados.info
sherrylfel
2019-07-25 03:49
Would love to constantly get updated outstanding site!<br> <br> <br> <br> Have a look at my webpage; http://mp-qr.com/totalreactioncbdoilreviews780496 - http://mp-qr.com/totalreactioncbdoilreviews780496
delilahfin
2019-01-10 22:50
I visited several web sites however the audio quality for <br> <br> audio songs present at this web site is actually superb.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Stop by my webpage - <a href="http://Seo.99Coupondeals.com/user.php?login=leelewando">seo.99coupondeals.Com</a>
augustmale
2019-06-13 13:22
Here is a list of the most effective free Speech to text converter Software for <br> <br> Windows. These software allow you to enter the text by talking, which helps in rising the typing speed.<br> <br> These software program meet most of your wants, but lots of it <br> <br> relies upon in your clarity of speech. In case sure errors creep in, i.e.<br> <br> the phrases are completely different than what's required, you may easily <br> <br> rectify the errors. Using some of these software program you can even management the <br> <br> Pc, and function it together with your voice changer xbox one ( http://web.xorg.cn/comment/html/?61446.html - http://web.xorg.cn/comment/html/?61446.html ).<br> <br> These instruments show out to be helpful for everybody, but quite <br> <br> useful for writers, and disabled individuals.
sharih1238
2019-07-20 20:21
I do trust all of the concepts you have introduced on your post.<br> <br> They are very convincing and will certainly work. <br> <br> Nonetheless, the posts are too short for starters. May <br> <br> just you please extend them a bit from subsequent time?<br> <br> Thanks for the post.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my homepage <a href="http://spencercsqa33210.blog5.net/24789545/continua-a-leggere-per-scoprire-la-nostra-guida-di-viaggi-in-italia">internet marketing</a>
hildredfow
2019-08-15 06:03
Nossos alunos fazem a diferença no levemente profissional.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my blog ... Ricky - http://Gumthai.com/perthmarket/index.php?topic=126124.0
lizziesasa
2019-07-27 16:14
Great blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?<br> <br> I'm planning to start my own blog soon but I'm a <br> <br> little lost on everything. Would you propose starting with a free platform <br> <br> like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices <br> <br> out there that I'm completely overwhelmed .. Any ideas?<br> <br> Cheers!<br> <br> <br> <br> my homepage :: <a href="http://www.michelle.gottschalk.com.au/item.php?id=24525&mode=1">http://www.michelle.gottschalk.com.au/item.php?id=24525&mode=1</a>
winnie44t
2019-07-29 10:22
You have noted very interesting details! ps decent internet site.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my site :: http://urlki.com/mega10boostprice85894 - http://urlki.com/mega10boostprice85894
analisates
2019-02-16 15:34
This is really interesting, You're a very skilled blogger.<br> <br> I've joined your rss feed and look forward to seeking <br> <br> more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My blog; <a href="https://Sweacarolina.com/groups/benefits-of-ads-advertising-online-615299945/">Online Advertising Pricing</a>
reganwhitt
2019-03-17 08:02
You have made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along <br> <br> with your views on this site.<br> <br> <br> <br> Here is my website download - http://suiscararro.reblog.hu/partner-tattoos-ideen
louveniaba
2019-05-06 19:17
Every weekend i used to go to see this website, for the reason that <br> <br> i wish for enjoyment, as this this web site conations in fact good funny information too.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my web-site: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QP9i-qEP7Jk">wordpress themes video</a>
mackirtley
2019-07-14 14:00
Ԛuality posts is the main to attract the viewers to pay<br> <br> > a visit the web ѕite, that's what this ѡeb site iѕ ρrovid<br> <br> <b<br> <br> <b<br> <br> <br> my web-ѕite :: souzoku.wiki - http://souzoku.wiki/User:RDWBetsy523
leorust965
2019-07-28 09:24
When I originally left a comment I seem to have clicked on the <br> <br> -Notify me when new comments are added- checkbox and <br> <br> from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.<br> <br> <br> <br> There has to be a means you are able to remove me from that service?<br> <br> Thanks a lot!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web blog: divorce in houston Texas forms <br> <br> - https://www.25hour.cn/space-uid-2058662.html
darwinhay9
2019-07-07 17:58
you're really a excellent webmaster. The website loading pace is amazing.<br> <br> <br> <br> It kind of feels that you're doing any distinctive trick.<br> <br> In addition, The contents are masterpiece. you've performed a wonderful process on this subject!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My web site: <a href="https://movingmen.xyz/profile/LoriRanken">Car Rental in Valencia</a>
stacymccol
2019-07-17 17:14
Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers?<br> <br> I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.<br> <br> Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for <br> <br> a paid option? There are so many choices out there that I'm totally <br> <br> overwhelmed .. Any ideas? Thanks a lot!<br> <br> <br> <br> Also visit my web site amazon product Display ads - <br> <br> http://Nasielska44.Phorum.pl/viewtopic.php?f=5&t=652968
2019-07-26 05:59
Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?<br> <br> I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with <br> <br> hackers and I'm looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a <br> <br> good platform.<br> <br> <br> <br> Also visit my web site - <a href="http://wajb.com/revpumpingredients290219">http://wajb.com/revpumpingredients290219</a>
mirandabos
2019-07-25 15:31
I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and <br> <br> magnificent user genial style and design, as well as the content.<br> <br> You are an expert in this topic!<br> <br> <br> <br> Also visit my website ... <a href="https://articleworld.in/58774/make-penis-grow-and-results-in-for-pe/">https://articleworld.in/58774/make-penis-grow-and-results-in-for-pe/</a>
rosiemilli
2019-03-26 06:47
Hi, yes this post is truly fastidious and I have learned lot of <br> <br> things from it concerning blogging. thanks.<br> <br> <br> <br> Also visit my webpage; ขายอะไรดี - https://www.mdsiglobal.com/2018/04/04/sell-whats-good/
frederichu
2019-06-11 10:50
What's up to every body, it's my first pay a quick visit of this weblog; this blog includes amazing and genuinely good stuff for visitors.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my blog post :: <a href="http://board.metin2Blackmagic.com/index.php?/topic/47434-just-wanted-to-say-hi/">Cost County Court</a>
danilovcq
2019-08-02 10:35
I couldn't refrain from commenting. Well written!<br> <br> <br> <br> Also visit my web page - <a href="http://colton2c41tdt4.post-blogs.com/9407524/below-are-some-eco-friendly-products-for-an-environmentally-friendly-lifestyle">free solar panel</a>
maurice40f
2019-08-03 19:40
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with <br> <br> hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended <br> <br> up losing a few months of hard work due to no data backup.<br> <br> Do you have any methods to protect against hackers?<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> my blog post <a href="http://Visitbookmarks.com/story.php?title=sim-racing-links-stats-hire-the-services-of-a-la-jolla-house-painter">Visitbookmarks.Com</a>
2019-09-10 17:26
Wonderful article! This is the type of information that should be shared <br> <br> around the web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this post upper!<br> <br> Come on over and visit my site . Thank you =)<br> <br> <br> <br> my web page; everything to know about bitcoin - http://a1149861.sites.myregisteredsite.com/jonathan/phpguestbook/index.php?utm_t
martygoulb
2019-04-23 18:41
Wohh precisely what I was looking for, thank you for putting up.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My site - divorce court 2017 episodes - http://Www.dtt.marche.it/UserProfile/tabid/43/UserID/6420941/Default.aspx
donnadun62
2019-07-28 07:40
Hello.This article was really motivating, particularly since I was <br> <br> investigating for thoughts on this topic last Saturday.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webpage; <a href="https://lil.ink/bionativeketopills748422">https://lil.ink/bionativeketopills748422</a>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Heti lámpás (216) Belföld (5) Gasztronómia (539) Tereb (137) Rejtőzködő magyarország (171) Flag gondolja (33) Alámerült atlantiszom (142) Egészség (50) Gazdaság (627) Mozi világ (440) Nagyvilág (1436) Történelem (12) Kultúra (4) Mondom a magamét (3991) Emberi kapcsolatok (36) Autómánia (61) Életmód (1) Politika (1571) Vetítő (37) Jobbegyenes (1616) Szépségápolás (15) Mozaik (42) Sport (729) Tv fotel (65) Irodalmi kávéház (470)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>