Ma 2019 január 19. Sára, Márió napja van. Holnap Fábián, Sebestyén napja lesz.
caeab0c9a630ea4a3a6c4a5823dab4cb.jpg

Házi sör I.

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat.

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat. Mindenirányú gonoszságaikat azzal tetézik, hogy eredményesen betiltják és felszámolják méltán hires szakácsművészetünket a pásztor bográcsától a Gundelig. Az ellenállás eleinte heves és elkeseredett, de fokról-fokra győz a túlerő. Olyannyira, hogy a felszabadult magyar nép virslit dug a kiflijébe, és habos trágyalevet iszik hozzá. Mindnyájan tudjuk, hogy ez nem példázat, hanem tény (eltekintve a fogalmazásmódtól). Újjáépitkezésünk reményében kell az alábbiakat közreadnunk. A II. világháború előtt az országban sok helyen polgári és paraszti konyhákban ugyanúgy maguknak főzték a sört, mint ahogyan kenyerüket is maguk sütötték. Aki még fogyasztott házi kenyeret, az tudja, a zongora igen szegényes instrumentum a valódi és az ipari kenyér közötti különbség kifejezésére. A háborút követő inségben tűntek el a szükséges alapanyagok a boltokból. Élesztő nélkül lehet kenyeret sütni az előző sütésből félretett kovásszal. Tulajdonképpen hasonló módon sör is főzhető, de az már szakképzettséget kiván. És még valami fontosabbat: jókedvet. Meggyötört nagyanyáinknak egészen más gondjaik voltak: hová vitték a szomszédot? és mi megússzuk-e? Márpedig sör és rosszkedv többé- kevésbé kizárja egymást. Inkább többé. Bánatában az ember bort iszik, jókedve csak akkor van, ha választék is: sör vagy bor? Nos, borászatunk örvendetesen helyreállni látszik, de: hol a sörünk? Néhány esztendeje a nagyszerű nótafa, mesemondó és néprajztudós Berecz András a pécsi borfesztiválon fura figurákkal akadt össze. Nagydarab, vidám fickók valami egzotikus viseletben, és sört akarnak inni. Közvetitőnyelveken magyarázzák nekik, hogy ez itt egy borfesztivál, mire ők: persze, azért vagyunk itt, na de nem lehet mindig csak bort inni! Lassan kiderült, hogy valamely kies kaukázusi hazából érkeztek (a terrorizmushoz annyi közük van, mint nekünk a kutyafejű Szeva bácsi pénzmosásaihoz), és náluk napi gyakorlat a sörfőzés. Főznek világosat, barnát, erőset, alkoholmenteset, isszák nyáron hidegen, télen melegen. Hivatkozott Berecz Andrást ekkor elkapta a gépszij. Hiszen finnugor származtatásunkat ma már senki sem veszi komolyan, az összes adat és hagyomány egy kaukázusi Ó-magyarországra utal, hogy lehet, hogy egy másik ott honos nemzet ősi hagyománya a sörfőzés, mi meg semmit sem tudunk róla? Mivel Berecz alapos ember, kutatni kezdett. Először magát kérdezte meg: van-e, az általa ismert töméntelen sok dalban emlitése a sörnek? Az eredmény sajnos sovány: talán ha három előfordulás. Második nyom: összes egyéb hagyományaink. Itt már biztató a kép, hiszen régi irásainkban közhelyszámba megy a jóféle méhser emlitése, de gondoljunk csak Komló városára: nevét csak nem a szlávoktól kapta? Tehát igenis van sörös hagyományunk! Csakhogy ez nem a néprajzi kutató területe. Harmadszorra felmerült: vajon velünk etnikailag- kulturálisan rokon népeknél mi a helyzet? Kutatási célként gyakorlati okoknál fogva Csuvasországra esett választása. A csuvas nép mindenfajta történeti iskola szerint valamiképp rokonunk, ráadásul hazájuk nagyjából egybeesik azzal a bizonyos Magna Hungáriával, ott a Volga- könyökben, és jelenleg békében élnek. Nos a Duna TV-től sikerült megkapnia a szükséges pénzt-paripát-fegyvert, s igy elutazni tanulmányútra. Úgy tudom, Berecz tervezi megirni tapasztalatait, ezért csak a legrövidebben: igen, söröznek. Kissé bővebben: ez a jobb sorsra érdemes nép hétszáz éve nyögi az orosz igát. S hogy milyen igát, arra csak egy sokat sejtető tényt emlitek: a mongol invázió alatt mongol szövetségben harcoltak. Ezekután kész csoda, hogy hirmondó maradt belőlök az orosz birodalomban. Ma már azonban meglehetős szabadságban élnek, hagyományaikat nem üldözik, legalábbis az oroszok nem. Uj ellenség pusztit, mint nálunk is, a globalizáció. Ez a hosszú és kegyetlen elnyomás kifejlesztett viszont egy a miénknél jóval elszántabb hagyományőrző mentalitást, melynek lépten-nyomon jelét is adják. Példa: magyar vendégeiket legbensőségesebb ritusaikra is meghivták, ahová jóérzésű ember természetesen nem visz felvevő apparátust. Ilyenkor kifejezetten megkérték, hogy hozza fényképezőgépét és használja is szorgalmasan, hisz nem tudják, lesz-e mégegy hasonló alkalom? Vissza a sörhöz: a jó csuvasok olyan kultuszt művelnek a sör körül, amely mindenféle néprajzos reményeket meghalad. Természetesen otthon főzik, fogyasztásához külön e célra készült (gyönyörű faragásokkal diszitett) faedényeket használnak: a kacsát, mely húsz-harminc literes, és az asztal közepén van a helye. Ebből mereget tetszése szerint a körben danászó férfinép, ki-ki saját maga faragta sörcsanakját használva. Szokásos köszöntés ivás előtt: "arcal a jónak- háttal a rossznak!" Azután hajnalig szólnak a sördalok... Mindezeken túl pedig jelen irományunk apropóját ez adta: meghallgatva Berecz egy előadását, szerzőnek rögtön felmerült szikár elméjében: hányszor hallottam atyámtól, miként durrogtak szét némely engedetlen palackok nagymama spájzában, midőn a jóféle barna sör érett bennök! (Mérnök urak, ha alagútfúrásra vállakoznak, és lehetséges, két irányból kezdik a vágatot hajtani, s azok rendesen össze is találkoznak.) Kezdjünk hát új nyomot sörügyben, és kérdezzük meg a még élő időseket: mit tudnak? Az eredmény döbbenetes: tulajdon édesanyám most először közölte, hogy természetesen őnáluk is főztek! Egyik nagynéném pedig egyszerűen előszedte anyósától megörökölt receptes füzetét, és a kezembe nyomta. Két sörrecept van benne. Ezek után kérdezősködni kezdtünk ismeretségi körünkben: a megkérdezett középkorú személyek minden másodika tud valamit szüleitől a témában. Kialakult valamelyes kép a sörfőzés területi elterjedtségéről: valószinűséggel állitható, hogy hegyes-dombos vidékeinken széleskörben gyakorolták, viszont teljesen ismeretlen az Alföldön és a történelmi Pesten. (Azon a Pesten, ahol százvalahány éve a német még népnyelv volt! Ennyit a német sörkultuszról.) Itt azután megállt a tudományunk. Nem vagyunk függetlenek, és kellő felkészültség hiján szó sem lehet komolyan vehető, pl. valamely területet átfogóan vizsgáló tudományos felmérésről. Akkor hát miért kell mégis foglalkozni a dologgal? Boros nép vagyunk, vagy mifene, mi termeljük a királyok borát, ez aztán a kultúra, elég büszkeség ez nekünk?! De talán mégsem. Kultúra alatt mást is értünk, sőt inkább mást, mint valamely tevékenységnek a tökélyre fejlesztését. Mértékadónak Hamvas Bélát tekintjük, aki nem szó szerint, de lényegében igy fogalmaz: kultúra az összes művelt tevékenységek közötti nagyfokú összhang. Ezt akkor is le kell szögeznünk, ha itt és most még nem fogunk erre a magasságra jutni. Itt és most azt a feltételezést fogalmazzuk meg, hogy a magyar kultúrának sajátossága, többek között, egy nagyfokú sokoldalúság. Tehát kultúránk számtalan eleme, mely más népeknél is előfordul, nem feltétlenül átvétel, hanem ennek a sokoldalúságnak az illusztrációja. Bizonyos művészeti-technikai tevékenységek: épitészet-szobrászat látszólagos hiánya középkorunkban nem bizonyitja azok tényleges hiányát, ellenkezőleg, a tervszerű pusztitás bizonyitott. Visszatérve a sörhöz: Tény, hogy ma a gasztronómia tudománya a világban három nagy konyhát tart számon: a kinait, a franciát és az erdélyit. Tehát nem a magyart, mert bár az átfedés kétségtelen, de a különállás is: Erdély levegője, egész szellemisége ma is, korábban még inkább, eltér, sokkal bonyolultabb, titokzatosabb, mint az anyaországé. S ezt az atmoszférát tükrözi az erdélyi konyha is természetesen. De mi a helyzet az anyaországban? A jelenlegi állapotok szerint csikós-gulyás-fokos, legalábbis a nagyvilág szemében, amely három fogalom tulajdonképpen remekül jellemzi is hagyományaink egy fontos rétegét. De ismét vegyük elő Hamvas Bélát, tőle is a sajnos alig-alig ismert Öt géniusz-t. Röviden: van egy tudomány, a szellemföldrajz, mely tájaknak egzakt módon le nem irható, szinte transzcendens jellemzőit tárgyalja. (Azért szinte, mert a táj szellemiségének érzékelésére korunk embere általában képtelen. Ily képességekkel csak gyermekek birnak, ők is csak addig az életkorig, mig a felnőtt világ sikerrel kiöli belőlük azt. Ritka kivételként egyesek megőrizhetik gyermeki érzékenységüket a szellemiek iránt, mint Hamvas, de ne reménykedj, nyájas olvasó: Te nem tartozol közéjük). Szóval: a Kárpátokon belül Európa nyolc géniuszából öt működik: a nyugati, a mediterrán, az északi, a bizánci és az ázsiai szteppe géniusza. Ez a kivételes helyzet: nyolcból ötöt birni, különleges lehetőség és egyben felelősség is. Hamvas szerint egyenesen küldetésünk az öt géniusz közötti összhang megvalósitása, azok életünkbe, mindennapjainkba történő beépitése. Ezek jellemzésére és területi elhelyezkedését ismertetni itt nem vállalkozunk, megteszi azt a szerző, csak érintőlegesen: Erdély egészében a bizánci kultúrkör része. Tehát az a kitűnő erdélyi konyha is. Hol marad akkor a másik négy kultúrkör? Mert a fent emlitett idegenforgalmi közhely csakis a Kárpát-medence sik vidékeit kitöltő ázsiai, helyesebben turáni géniuszra jellemző. Hisszük, hogy egy, kultúránktól látszólag idegen, de a közelmúltban nyilvánvalóan létező és gyakorolt tevékenység -a sörfőzés- közelebb visz a Hamvas által megfogalmazott célhoz, és egyúttal hozzásegit eredeti kultúránk jobb megismeréséhez, mely a köztudatban élőnél lényegesen sokoldalúbb és az összes ismertnél európaibb- mert a nyugati kultúrkör, bármily sikeres is mostanában, csak egy a nyolc közül.

Pogány István
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

 

Hozzászólások

ngan22z688
2018-11-03 04:01
<br> <br> <br> <br> Look into my web page :: <a href="http://shkwiki.de/index.php?title=Finest_Develop_Shop_In_Ohio">hydroponics store portland</a>
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious, every one <br> <br> be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> My weblog: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
dexternye3
2018-12-05 20:00
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the web.<br> <br> I'm going to recommend this web site!<br> <br> <br> <br> Check out my weblog; <a href="http://zoramartha.yonnza.com/zoramartha/2018/12/04/what-are-all-the-benefits-of-using-mink-eyelash-extensions/">real mink lashes individual</a>
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
gregoriofl
2018-12-16 05:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & <br> <br> it helped me out much. I hope to provide something again and aid <br> <br> others like you aided me.<br> <br> <br> <br> Also visit my homepage - win2888 - http://www.dateasia.sg/index.php?a=profile&u=pedropascal
delilahfin
2019-01-10 22:50
I visited several web sites however the audio quality for <br> <br> audio songs present at this web site is actually superb.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Stop by my webpage - <a href="http://Seo.99Coupondeals.com/user.php?login=leelewando">seo.99coupondeals.Com</a>
2018-12-02 01:01
Lovely just what I was searching for. Thanks to <br> <br> the author for taking his clock time on this one.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my web-site ... cure bleeding hemorrhoids, omic.no - http://omic.no/UserProfile/tabid/43/UserID/383543/language/en-US/Default.aspx ,
bradlybain
2019-01-16 22:43
Hey There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely neatly written article.<br> <br> I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful <br> <br> information. Thank you for the post. I'll definitely return.<br> <br> <br> <br> Here is my weblog; file for Divorce ny - https://www.Whalebonestudios.com/content/tips-coping-child-behavioral-problems-after-divorce
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious,<br> <br> every one be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my website: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
yettapeltier011635987
2018-11-22 17:33
Keep on working, great job!<br> <br> <br> <br> Here is my webpage :: KetoFit Pills (<a href="https://medium.com/merrytaylor889/ketofit-pills-372b66d4abe">medium.com</a>)
dalenemosh
2018-12-16 02:48
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted <br> <br> at this site is actually fastidious.<br> <br> <br> <br> Here is my page :: <a href="http://gatsby.mixh.jp/fluxbb/profile.php?id=224612">win2888</a>
2018-12-02 01:01
Lovely just what I was searching for. Thanks to the author <br> <br> for taking his clock time on this one.<br> <br> <br> <br> my web blog cure bleeding hemorrhoids, omic.no - http://omic.no/UserProfile/tabid/43/UserID/383543/language/en-US/Default.aspx ,
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webpage ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
genevievec
2019-01-04 17:34
Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.<br> <br> Is it hard to set up your own blog? I'm not <br> <br> very techincal but I can figure things out pretty fast.<br> <br> I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.<br> <br> Do you have any tips or suggestions? Cheers<br> <br> <br> <br> my web-site: <a href="http://Socialpage.asia/forum/viewtopic.php?f=4&t=2186464&view=print">Winning lottery</a>
gregoriofl
2018-12-16 05:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I <br> <br> find It really useful & it helped me out much. I hope to provide something again and <br> <br> aid others like you aided me.<br> <br> <br> <br> My weblog; win2888 - http://www.dateasia.sg/index.php?a=profile&u=pedropascal
friedaphar
2019-01-04 06:08
I comment when I like a post on a blog or I have something <br> <br> to contribute to the conversation. It is caused by the <br> <br> sincerness displayed in the post I looked at. And after this post Flag - Egy JOBB <br> <br> magyar magazin az értékek mellett!. I was moved enough to drop a thought ;-) I do <br> <br> have a few questions for you if you usually do not mind.<br> <br> <br> <br> Could it be simply me or do a few of these remarks come across as if they are coming from brain dead folks?<br> <br> :-P And, if you are writing at additional social sites, I would like to keep up with you.<br> <br> Could you make a list the complete urls of your shared sites like your Facebook page, <br> <br> twitter feed, or linkedin profile?<br> <br> <br> <br> My homepage <a href="https://Forum.interiorscape.com/index.php?a=member&m=1104442">agritourism in liguria</a>
eugenioz98
2019-01-11 10:44
Yes! Finally someone writes about good london decorators.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Take a look at my web page Charlotte House Painter Ballantyne <br> <br> - http://Www.nurse-kitty-boutique.com/chic-fashion-links/index.php?a=stats&u=trudypoore2
qnzraquel7
2019-01-19 07:15
Amazing blog! Is your theme custom made or did <br> <br> you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.<br> <br> Please let me know where you got your design. Thanks<br> <br> <br> <br> My web-site Paint House Charlotte - http://Www.Jovidad.nl/aardvarkts/index.php?a=stats&u=traviskepler
eugenioz98
2019-01-11 10:44
Yes! Finally someone writes about good london decorators.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my website - Charlotte House Painter Ballantyne - http://Www.nurse-kitty-boutique.com/chic-fashion-links/index.php?a=stats&u=trudypoore2
bradlybain
2019-01-16 22:43
Hey There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely neatly written article.<br> <br> I will be sure to bookmark it and come back to learn more of <br> <br> your useful information. Thank you for the post.<br> <br> I'll definitely return.<br> <br> <br> <br> My web page; file for Divorce ny - https://www.Whalebonestudios.com/content/tips-coping-child-behavioral-problems-after-divorce
qnzraquel7
2019-01-19 07:15
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from <br> <br> somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would <br> <br> really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. <br> <br> Thanks<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my page: Paint House Charlotte <br> <br> - http://Www.Jovidad.nl/aardvarkts/index.php?a=stats&u=traviskepler

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Heti lámpás (191) Gasztronómia (539) Szépségápolás (15) Belföld (4) Mozaik (6) Autómánia (61) Vetítő (37) Mondom a magamét (3270) Jobbegyenes (1448) Gazdaság (599) Kultúra (3) Flag gondolja (32) Emberi kapcsolatok (36) Életmód (1) Mozi világ (440) Alámerült atlantiszom (142) Politika (1570) Egészség (50) Történelem (3) Rejtőzködő magyarország (171) Tereb (125) Irodalmi kávéház (452) Sport (727) Nagyvilág (1293) Tv fotel (65)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>