Ma 2024 május 29. Magdolna napja van. Holnap Janka, Zsanett napja lesz.
caeab0c9a630ea4a3a6c4a5823dab4cb.jpg

Házi sör I.

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat.

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat. Mindenirányú gonoszságaikat azzal tetézik, hogy eredményesen betiltják és felszámolják méltán hires szakácsművészetünket a pásztor bográcsától a Gundelig. Az ellenállás eleinte heves és elkeseredett, de fokról-fokra győz a túlerő. Olyannyira, hogy a felszabadult magyar nép virslit dug a kiflijébe, és habos trágyalevet iszik hozzá. Mindnyájan tudjuk, hogy ez nem példázat, hanem tény (eltekintve a fogalmazásmódtól). Újjáépitkezésünk reményében kell az alábbiakat közreadnunk. A II. világháború előtt az országban sok helyen polgári és paraszti konyhákban ugyanúgy maguknak főzték a sört, mint ahogyan kenyerüket is maguk sütötték. Aki még fogyasztott házi kenyeret, az tudja, a zongora igen szegényes instrumentum a valódi és az ipari kenyér közötti különbség kifejezésére. A háborút követő inségben tűntek el a szükséges alapanyagok a boltokból. Élesztő nélkül lehet kenyeret sütni az előző sütésből félretett kovásszal. Tulajdonképpen hasonló módon sör is főzhető, de az már szakképzettséget kiván. És még valami fontosabbat: jókedvet. Meggyötört nagyanyáinknak egészen más gondjaik voltak: hová vitték a szomszédot? és mi megússzuk-e? Márpedig sör és rosszkedv többé- kevésbé kizárja egymást. Inkább többé. Bánatában az ember bort iszik, jókedve csak akkor van, ha választék is: sör vagy bor? Nos, borászatunk örvendetesen helyreállni látszik, de: hol a sörünk? Néhány esztendeje a nagyszerű nótafa, mesemondó és néprajztudós Berecz András a pécsi borfesztiválon fura figurákkal akadt össze. Nagydarab, vidám fickók valami egzotikus viseletben, és sört akarnak inni. Közvetitőnyelveken magyarázzák nekik, hogy ez itt egy borfesztivál, mire ők: persze, azért vagyunk itt, na de nem lehet mindig csak bort inni! Lassan kiderült, hogy valamely kies kaukázusi hazából érkeztek (a terrorizmushoz annyi közük van, mint nekünk a kutyafejű Szeva bácsi pénzmosásaihoz), és náluk napi gyakorlat a sörfőzés. Főznek világosat, barnát, erőset, alkoholmenteset, isszák nyáron hidegen, télen melegen. Hivatkozott Berecz Andrást ekkor elkapta a gépszij. Hiszen finnugor származtatásunkat ma már senki sem veszi komolyan, az összes adat és hagyomány egy kaukázusi Ó-magyarországra utal, hogy lehet, hogy egy másik ott honos nemzet ősi hagyománya a sörfőzés, mi meg semmit sem tudunk róla? Mivel Berecz alapos ember, kutatni kezdett. Először magát kérdezte meg: van-e, az általa ismert töméntelen sok dalban emlitése a sörnek? Az eredmény sajnos sovány: talán ha három előfordulás. Második nyom: összes egyéb hagyományaink. Itt már biztató a kép, hiszen régi irásainkban közhelyszámba megy a jóféle méhser emlitése, de gondoljunk csak Komló városára: nevét csak nem a szlávoktól kapta? Tehát igenis van sörös hagyományunk! Csakhogy ez nem a néprajzi kutató területe. Harmadszorra felmerült: vajon velünk etnikailag- kulturálisan rokon népeknél mi a helyzet? Kutatási célként gyakorlati okoknál fogva Csuvasországra esett választása. A csuvas nép mindenfajta történeti iskola szerint valamiképp rokonunk, ráadásul hazájuk nagyjából egybeesik azzal a bizonyos Magna Hungáriával, ott a Volga- könyökben, és jelenleg békében élnek. Nos a Duna TV-től sikerült megkapnia a szükséges pénzt-paripát-fegyvert, s igy elutazni tanulmányútra. Úgy tudom, Berecz tervezi megirni tapasztalatait, ezért csak a legrövidebben: igen, söröznek. Kissé bővebben: ez a jobb sorsra érdemes nép hétszáz éve nyögi az orosz igát. S hogy milyen igát, arra csak egy sokat sejtető tényt emlitek: a mongol invázió alatt mongol szövetségben harcoltak. Ezekután kész csoda, hogy hirmondó maradt belőlök az orosz birodalomban. Ma már azonban meglehetős szabadságban élnek, hagyományaikat nem üldözik, legalábbis az oroszok nem. Uj ellenség pusztit, mint nálunk is, a globalizáció. Ez a hosszú és kegyetlen elnyomás kifejlesztett viszont egy a miénknél jóval elszántabb hagyományőrző mentalitást, melynek lépten-nyomon jelét is adják. Példa: magyar vendégeiket legbensőségesebb ritusaikra is meghivták, ahová jóérzésű ember természetesen nem visz felvevő apparátust. Ilyenkor kifejezetten megkérték, hogy hozza fényképezőgépét és használja is szorgalmasan, hisz nem tudják, lesz-e mégegy hasonló alkalom? Vissza a sörhöz: a jó csuvasok olyan kultuszt művelnek a sör körül, amely mindenféle néprajzos reményeket meghalad. Természetesen otthon főzik, fogyasztásához külön e célra készült (gyönyörű faragásokkal diszitett) faedényeket használnak: a kacsát, mely húsz-harminc literes, és az asztal közepén van a helye. Ebből mereget tetszése szerint a körben danászó férfinép, ki-ki saját maga faragta sörcsanakját használva. Szokásos köszöntés ivás előtt: "arcal a jónak- háttal a rossznak!" Azután hajnalig szólnak a sördalok... Mindezeken túl pedig jelen irományunk apropóját ez adta: meghallgatva Berecz egy előadását, szerzőnek rögtön felmerült szikár elméjében: hányszor hallottam atyámtól, miként durrogtak szét némely engedetlen palackok nagymama spájzában, midőn a jóféle barna sör érett bennök! (Mérnök urak, ha alagútfúrásra vállakoznak, és lehetséges, két irányból kezdik a vágatot hajtani, s azok rendesen össze is találkoznak.) Kezdjünk hát új nyomot sörügyben, és kérdezzük meg a még élő időseket: mit tudnak? Az eredmény döbbenetes: tulajdon édesanyám most először közölte, hogy természetesen őnáluk is főztek! Egyik nagynéném pedig egyszerűen előszedte anyósától megörökölt receptes füzetét, és a kezembe nyomta. Két sörrecept van benne. Ezek után kérdezősködni kezdtünk ismeretségi körünkben: a megkérdezett középkorú személyek minden másodika tud valamit szüleitől a témában. Kialakult valamelyes kép a sörfőzés területi elterjedtségéről: valószinűséggel állitható, hogy hegyes-dombos vidékeinken széleskörben gyakorolták, viszont teljesen ismeretlen az Alföldön és a történelmi Pesten. (Azon a Pesten, ahol százvalahány éve a német még népnyelv volt! Ennyit a német sörkultuszról.) Itt azután megállt a tudományunk. Nem vagyunk függetlenek, és kellő felkészültség hiján szó sem lehet komolyan vehető, pl. valamely területet átfogóan vizsgáló tudományos felmérésről. Akkor hát miért kell mégis foglalkozni a dologgal? Boros nép vagyunk, vagy mifene, mi termeljük a királyok borát, ez aztán a kultúra, elég büszkeség ez nekünk?! De talán mégsem. Kultúra alatt mást is értünk, sőt inkább mást, mint valamely tevékenységnek a tökélyre fejlesztését. Mértékadónak Hamvas Bélát tekintjük, aki nem szó szerint, de lényegében igy fogalmaz: kultúra az összes művelt tevékenységek közötti nagyfokú összhang. Ezt akkor is le kell szögeznünk, ha itt és most még nem fogunk erre a magasságra jutni. Itt és most azt a feltételezést fogalmazzuk meg, hogy a magyar kultúrának sajátossága, többek között, egy nagyfokú sokoldalúság. Tehát kultúránk számtalan eleme, mely más népeknél is előfordul, nem feltétlenül átvétel, hanem ennek a sokoldalúságnak az illusztrációja. Bizonyos művészeti-technikai tevékenységek: épitészet-szobrászat látszólagos hiánya középkorunkban nem bizonyitja azok tényleges hiányát, ellenkezőleg, a tervszerű pusztitás bizonyitott. Visszatérve a sörhöz: Tény, hogy ma a gasztronómia tudománya a világban három nagy konyhát tart számon: a kinait, a franciát és az erdélyit. Tehát nem a magyart, mert bár az átfedés kétségtelen, de a különállás is: Erdély levegője, egész szellemisége ma is, korábban még inkább, eltér, sokkal bonyolultabb, titokzatosabb, mint az anyaországé. S ezt az atmoszférát tükrözi az erdélyi konyha is természetesen. De mi a helyzet az anyaországban? A jelenlegi állapotok szerint csikós-gulyás-fokos, legalábbis a nagyvilág szemében, amely három fogalom tulajdonképpen remekül jellemzi is hagyományaink egy fontos rétegét. De ismét vegyük elő Hamvas Bélát, tőle is a sajnos alig-alig ismert Öt géniusz-t. Röviden: van egy tudomány, a szellemföldrajz, mely tájaknak egzakt módon le nem irható, szinte transzcendens jellemzőit tárgyalja. (Azért szinte, mert a táj szellemiségének érzékelésére korunk embere általában képtelen. Ily képességekkel csak gyermekek birnak, ők is csak addig az életkorig, mig a felnőtt világ sikerrel kiöli belőlük azt. Ritka kivételként egyesek megőrizhetik gyermeki érzékenységüket a szellemiek iránt, mint Hamvas, de ne reménykedj, nyájas olvasó: Te nem tartozol közéjük). Szóval: a Kárpátokon belül Európa nyolc géniuszából öt működik: a nyugati, a mediterrán, az északi, a bizánci és az ázsiai szteppe géniusza. Ez a kivételes helyzet: nyolcból ötöt birni, különleges lehetőség és egyben felelősség is. Hamvas szerint egyenesen küldetésünk az öt géniusz közötti összhang megvalósitása, azok életünkbe, mindennapjainkba történő beépitése. Ezek jellemzésére és területi elhelyezkedését ismertetni itt nem vállalkozunk, megteszi azt a szerző, csak érintőlegesen: Erdély egészében a bizánci kultúrkör része. Tehát az a kitűnő erdélyi konyha is. Hol marad akkor a másik négy kultúrkör? Mert a fent emlitett idegenforgalmi közhely csakis a Kárpát-medence sik vidékeit kitöltő ázsiai, helyesebben turáni géniuszra jellemző. Hisszük, hogy egy, kultúránktól látszólag idegen, de a közelmúltban nyilvánvalóan létező és gyakorolt tevékenység -a sörfőzés- közelebb visz a Hamvas által megfogalmazott célhoz, és egyúttal hozzásegit eredeti kultúránk jobb megismeréséhez, mely a köztudatban élőnél lényegesen sokoldalúbb és az összes ismertnél európaibb- mert a nyugati kultúrkör, bármily sikeres is mostanában, csak egy a nyolc közül.

Pogány István
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

 

Hozzászólások

ngan22z688
2018-11-03 04:01
<br> <br> <br> <br> Look into my web page :: <a href="http://shkwiki.de/index.php?title=Finest_Develop_Shop_In_Ohio">hydroponics store portland</a>
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious, every one <br> <br> be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> My weblog: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
dexternye3
2018-12-05 20:00
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the web.<br> <br> I'm going to recommend this web site!<br> <br> <br> <br> Check out my weblog; <a href="http://zoramartha.yonnza.com/zoramartha/2018/12/04/what-are-all-the-benefits-of-using-mink-eyelash-extensions/">real mink lashes individual</a>
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
2019-02-14 13:14
Cumpafa Raѕpberry Pi 3 Mdel B 1 GƄ RAM dde la eMAG!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webρage :: <a href="http://reganmonaghan1204.mobie.in/index/__xtblog_entry/13252896-easy-youtube-mp3?__xtblog_block_id=1">reganmonaghan1204.mobie.in</a>
rxaderick
2019-05-30 00:14
I love what you guys are up too. This sort of clever work <br> <br> and coverage! Keep up the amazing works guys I've included you guys <br> <br> to my own blogroll.<br> <br> <br> <br> my web-site water bottling business - http://rylanvrni55162.full-design.com/several-sports-industry-sectors-and-how-they-are-tied-to-businesses-24375353
nestor08z
2019-07-19 03:22
can you have a heart attack from sildenafil <a href="http://vagragenericaar.org/">vagragenericaar.org</a> what happens to girl when they take sildenafil<br> <br> <br> <br> Here is my weblog ... <a href="http://doctor7online.com/">buy generic viagra</a>
albertawhi
2019-08-11 00:14
Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there <br> <br> be a part 2?<br> <br> <br> <br> my page ... Back to list - http://www.michelle.gottschalk.com.au/item.php?id=29078&mode=1
williemaem
2020-09-26 22:42
Hello friends, how is the whole thing, and what you <br> <br> desire to say concerning this article, in my view its truly awesome <br> <br> in favor of me.<br> <br> <br> <br> Here is my site ... <a href="https://goldincity.com">토토</a>
edwardstre
2020-10-07 07:38
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar <br> <br> one and i was just curious if you get a lot of spam comments?<br> <br> If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?<br> <br> I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webpage ... Dual Lane Reflow Oven - http://www.flason-smt.com
abigailcho
2020-10-07 12:54
I've been browsing online more than 2 hours today, yet I never <br> <br> found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.<br> <br> <br> <br> Personally, if all webmasters and bloggers made good content <br> <br> as you did, the internet will be much more useful than ever before.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my weblog ... <a href="http://www.bismt.com/SMT-Stencil-Printer.html">Solder Paste Printer</a>
linettezim
2020-10-09 10:41
Definitely consider that which you said. Your favourite reason appeared to be <br> <br> at the web the easiest factor to take into account of.<br> <br> I say to you, I certainly get annoyed whilst folks think about concerns that they plainly do not realize about.<br> <br> You controlled to hit the nail upon the highest and outlined <br> <br> out the entire thing with no need side effect , folks could take a signal.<br> <br> Will probably be again to get more. Thank you<br> <br> <br> <br> Also visit my weblog :: dedetizadora sp - https://www.dedetizadorastopserv.com.br/
2020-10-10 19:50
Yes! Finally something about <a href="https://www.ki-residencescondo.com/">Ki residences developer</a>.
dieterstan
2020-10-13 07:37
I think what you said made a ton of sense. However,<br> <br> what about this? suppose you were to write a awesome post title?<br> <br> I ain't suggesting your information is not solid, however suppose you <br> <br> added a post title that grabbed people's attention? I <br> <br> mean Flag - Egy JOBB magyar magazin az értékek mellett!<br> <br> is kinda boring. You ought to glance at Yahoo's home page and see how <br> <br> they create article headlines to get people to open the links.<br> <br> You might add a video or a related pic or two to grab readers interested about everything've got to say.<br> <br> Just my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my weblog :: pierre lave - https://myrollerstone.com/products/perles-en-pierre-de-lave
christoper
2020-10-16 06:31
It's fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our dialogue made here.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my weblog: <a href="http://mahirxyz.com">Agen Togel Sydney Terpercaya</a>
nceshani71
2020-10-19 04:26
Hey! This post could not be written any better!<br> <br> Reading this post reminds me of my previous room mate!<br> <br> He always kept talking about this. I will forward this <br> <br> post to him. Pretty sure he will have a good read.<br> <br> Many thanks for sharing!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my homepage: kaspersky help - https://www.backlinkdir.com/support-for-kaspersky.html
2020-10-19 22:07
Keep on working, great job!<br> <br> <br> <br> Stop by my homepage :: <a href="http://nihs.ac.in/">Physiotherapy Training In India</a>
luciekeene
2020-10-30 07:07
I have read so many posts on the topic of the blogger lovers except this article is <br> <br> really a nice article, keep it up.<br> <br> <br> <br> Here is my homepage: covid eboli oggi - <br> <br> https://www.laboratorioiula.com
2020-10-21 10:25
Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing <br> <br> very good gains. If you know of any please share. Appreciate it!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web-site ... <a href="https://mix.com/tournoitaden">Noi Ta Den</a>
2020-10-24 01:30
If you desire to get a good deal from this piece of writing then you have to <br> <br> apply such techniques to your won web site.<br> <br> <br> <br> My blog post; Fashion - http://alvarezquintero.com/2020/09/07/garments-for-pure-beauty/
jacqueline
2020-10-24 21:28
Hi there this is kinda university of kentucky gifts for dad - https://wildcatgifts.com/product-category/uk-jewelry <br> <br> off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.<br> <br> I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted <br> <br> to get advice from someone with experience. Any help would <br> <br> be greatly appreciated!
dinahdurye
2020-10-27 14:11
Really no matter if someone doesn't understand afterward its up to other people that they will <br> <br> assist, so here it happens.<br> <br> <br> <br> Also visit my web blog; GüVenlik SoruşTurması Formu - https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-formu/
florence23
2020-10-26 15:42
Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to generate <br> <br> a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot <br> <br> and don't seem to get nearly anything done.<br> <br> <br> <br> Here is my page: <a href="https://www.schutzmasken-sofort.de/">Mund und Nasenschutz</a>
robbin08j
2020-10-27 22:26
Excellent post. Keep posting such kind of info on your <br> <br> page. Im really impressed by your blog.<br> <br> Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and individually suggest to my friends.<br> <br> I am confident they'll be benefited from this web site.<br> <br> <br> <br> My website :: cryptocurrency exchange - http://weseo.site/userinfo.php?user=Maximo_Gula.4757
2020-10-30 14:08
When someone writes an post he/she retains the image of a user in his/her mind <br> <br> that how a user can know it. Thus that's why this paragraph is perfect.<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> Visit my web page <a href="https://sites.google.com/view/adobe-animate-crack/">Adobe Animate Gratuit</a>
christophe
2020-10-23 11:56
Thank you for the good writeup. It if truth <br> <br> be told was a entertainment account it. Glance advanced <br> <br> to far introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?<br> <br> <br> <br> <br> <br> my blog post - Veidehi Gite - https://www.krazybutterfly.com/sri-lanka/
2020-11-03 19:34
Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff <br> <br> from. Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this blog.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Review my web page <a href="https://yekshart.com/crash/hazarat-crash-game/">سایت پویان مختاری</a>
karaborell
2020-10-15 11:04
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make <br> <br> this website yourself or did you hire someone to do it for you?<br> <br> <br> <br> Plz respond as I'm looking to create my own blog <br> <br> and would like to find out where u got this from. appreciate it<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my site - Phonepe customer care helpline number - https://upipaymentapp.in/phonepe-customer-care-helpline-number/
nathanlpt
2020-10-19 07:36
I've been surfing on-line more than three hours as of late,<br> <br> yet I never discovered any interesting article like yours.<br> <br> It is pretty worth enough for me. In my opinion, <br> <br> if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the web will likely be much more <br> <br> useful than ever before.<br> <br> <br> <br> my web blog :: <a href="https://www.backlinkdir.com/technical-support-for-brother-printer.html">brother printer support</a>
evangeline
2020-10-19 15:26
It's hard to find knowledgeable people in this particular <br> <br> subject, but you sound like you know what you're talking about!<br> <br> Thanks<br> <br> <br> <br> my webpage :: panasonic printer support - https://www.backlinkdir.com/support-for-panasonic-printer.html
stuartdani
2020-10-21 08:21
I love what you guys are up too. This type of clever work and reporting!<br> <br> Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my weblog - <a href="http://www.izmirescortbayanim.com/author/prestoni30/">find more</a>
herminetou
2020-10-21 15:12
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring <br> <br> on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to <br> <br> have you share some stories/information. I know my <br> <br> audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free <br> <br> to shoot me an e mail.<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my website :: hurom - https://kuvingsturkiye.com/
rolandovan
2020-10-23 05:08
Hi there! Quick question that's completely off topic. Do <br> <br> you know how to make your site mobile friendly? My weblog <br> <br> looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find a <br> <br> template or plugin that might be able to fix this problem.<br> <br> <br> <br> If you have any suggestions, please share. Thanks!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Review my page - <a href="https://www.krazybutterfly.com">Indian luxury blogger</a>
lorenapind
2020-10-24 07:09
Amazing! This blog looks exactly like my old <br> <br> one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my weblog :: jasa backlink - https://p-store.net/bisnis/5180/jasa-backlink-berkualitas-100000-gsa-ser-dofollow
nicholebur
2020-10-24 22:59
I'm really enjoying the design and layout of your blog.<br> <br> It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and <br> <br> visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?<br> <br> <br> <br> Exceptional work!<br> <br> <br> <br> My blog <a href="http://www.kmgm77.com">로얄홀덤</a>
regangrano
2020-10-29 14:21
I was able to find good info from your content.<br> <br> <br> <br> My web-site Adobe XD - https://sites.google.com/view/adobe-xd-telecharger-gratuit/
esmeraldaz
2020-10-26 18:46
Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, <br> <br> how can i subscribe for a weblog website? The account aided me a appropriate <br> <br> deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent <br> <br> idea<br> <br> <br> <br> Also visit my webpage ... <a href="https://www.psikolog-istanbul.com/aile-baskisi.html">Sınav Zamanı Aile Baskısı</a>
lindseycre
2020-10-30 16:01
I have been exploring for a little for any high-quality articles <br> <br> or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally <br> <br> stumbled upon this site. Studying this info So i'm satisfied to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed.<br> <br> I such a lot for sure will make sure to don?t disregard this web site and provides <br> <br> it a look on a constant basis.<br> <br> <br> <br> Also visit my web blog ... <a href="https://www.laboratorioiula.com">sierologico covid campagna</a>
2020-10-27 11:58
I blog often and I genuinely appreciate your content. This <br> <br> great article has truly peaked my interest. I'm going to bookmark your site and <br> <br> keep checking for new information about once per <br> <br> week. I subscribed to your RSS feed too.<br> <br> <br> <br> Also visit my webpage; ceza avukatı ankara - https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-avukati/
hubertsalm
2020-10-30 12:11
hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.<br> <br> I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to <br> <br> reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.<br> <br> I had been wondering if your web hosting is OK?<br> <br> Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your <br> <br> placement in google and can damage your high-quality score if advertising and <br> <br> marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail <br> <br> and can look out for a lot more of your respective fascinating content.<br> <br> Make sure you update this again soon.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my homepage tampone covid eboli - <br> <br> https://www.laboratorioiula.com
gloriachal
2020-10-26 21:01
I couldn't refrain from commenting. Very well written!<br> <br> <br> <br> my homepage; bim interior - https://www.facebook.com/biminteriorhcm
gpfcharlin
2020-10-23 11:10
The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot <br> <br> drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 <br> <br> views. I know this is totally off topic but I had to share it with <br> <br> someone!<br> <br> <br> <br> my blog <a href="https://yekshart.com/">سایت ولف بت</a>
rigobertot
2020-10-30 12:45
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and <br> <br> sources back to your webpage? My blog site is in the very same <br> <br> area of interest as yours and my users would definitely <br> <br> benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.<br> <br> Many thanks!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web page - Noi Ta Den - https://gumroad.com/noitaden/posts
elbertmorr
2020-10-18 17:38
Awesome post.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog - mcafee support - https://www.backlinkdir.com/support-for-mcafee.html
ovuquinn96
2020-10-23 11:41
Hello I am so thrilled I found your blog page, I really found you by accident,<br> <br> while I was searching on Google for something else,<br> <br> Regardless I am here now and would just like to say thank you for a <br> <br> marvelous post and a all round thrilling blog (I also <br> <br> love the theme/design), I don’t have time to read it all <br> <br> at the moment but I have bookmarked it and also added <br> <br> <a href="https://mobilebiponi.com/smartphone/samsung/samsung-galaxy-m31s/">Realme Q2i Price in Bangladesh October 15</a> your RSS feeds, so when I have time I will be back <br> <br> to read much more, Please do keep up the excellent b.
christophe
2020-10-30 12:10
Undeniably believe that that you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the <br> <br> easiest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get annoyed at <br> <br> the same time as folks consider worries that they plainly <br> <br> do not know about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire <br> <br> thing without having side-effects , other people can take a signal.<br> <br> Will probably be again to get more. Thanks<br> <br> <br> <br> my website tampone covid eboli - https://www.laboratorioiula.com
garykroger
2020-10-27 02:55
Keep this going please, great job!<br> <br> <br> <br> Have a look at my web site: <a href="https://www.hewecon.de/">sofort kaufen</a>
christiebe
2020-10-17 01:16
What's up everyone, it's my first pay a visit at this website, and paragraph is in fact fruitful <br> <br> designed for me, keep up posting such articles or reviews.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my blog ... <a href="https://sites.google.com/view/the-long-dark-turkce-indir/">The Long Dark indir</a>
2020-10-22 02:52
Wonderful site. A lot of helpful information - https://www.australialatestnews.com/ here.<br> <br> I am sending it to some pals ans additionally sharing <br> <br> in delicious. And obviously, thanks for your effort!
tommyk8156
2020-10-17 14:14
Good day! This post couldn't be written any better! Reading through this post <br> <br> reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this.<br> <br> I will forward this post to him. Fairly certain he will have a <br> <br> good read. Many thanks for sharing!<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my homepage <a href="http://cse.google.be/url?q=http">digital signage software</a>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Jobbegyenes (2807) Életmód (1) Egészség (50) Gazdaság (711) Flag gondolja (36) Nézőpont (1) Vetítő (30) Irodalmi kávéház (537) Rejtőzködő magyarország (168) Mozaik (83) Sport (729) Tereb (146) Politika (1582) Tv fotel (65) Nagyvilág (1310) Mondom a magamét (7625) Belföld (11) Gasztronómia (539) Mozi világ (440) Alámerült atlantiszom (142) Emberi kapcsolatok (36) Heti lámpás (318) Szépségápolás (15) Történelem (18) Kultúra (9) Titkok és talányok (12) Autómánia (61)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>