Ma 2019 május 26. Fülöp, Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.
caeab0c9a630ea4a3a6c4a5823dab4cb.jpg

Házi sör I.

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat.

Avagy hasznos tudnivalók mindazoknak, akik el- s megvetik korunk fogyasztói szokásait, régebbi korokéi iránt tisztelettel viseltetnek, s azok megismerése és netán felújitása végett cselekedni nem restek. Képzelje el a nyájas olvasó, hogy a kutyafejű tatárok teljes ötven évre megszállják szép hazánkat. Mindenirányú gonoszságaikat azzal tetézik, hogy eredményesen betiltják és felszámolják méltán hires szakácsművészetünket a pásztor bográcsától a Gundelig. Az ellenállás eleinte heves és elkeseredett, de fokról-fokra győz a túlerő. Olyannyira, hogy a felszabadult magyar nép virslit dug a kiflijébe, és habos trágyalevet iszik hozzá. Mindnyájan tudjuk, hogy ez nem példázat, hanem tény (eltekintve a fogalmazásmódtól). Újjáépitkezésünk reményében kell az alábbiakat közreadnunk. A II. világháború előtt az országban sok helyen polgári és paraszti konyhákban ugyanúgy maguknak főzték a sört, mint ahogyan kenyerüket is maguk sütötték. Aki még fogyasztott házi kenyeret, az tudja, a zongora igen szegényes instrumentum a valódi és az ipari kenyér közötti különbség kifejezésére. A háborút követő inségben tűntek el a szükséges alapanyagok a boltokból. Élesztő nélkül lehet kenyeret sütni az előző sütésből félretett kovásszal. Tulajdonképpen hasonló módon sör is főzhető, de az már szakképzettséget kiván. És még valami fontosabbat: jókedvet. Meggyötört nagyanyáinknak egészen más gondjaik voltak: hová vitték a szomszédot? és mi megússzuk-e? Márpedig sör és rosszkedv többé- kevésbé kizárja egymást. Inkább többé. Bánatában az ember bort iszik, jókedve csak akkor van, ha választék is: sör vagy bor? Nos, borászatunk örvendetesen helyreállni látszik, de: hol a sörünk? Néhány esztendeje a nagyszerű nótafa, mesemondó és néprajztudós Berecz András a pécsi borfesztiválon fura figurákkal akadt össze. Nagydarab, vidám fickók valami egzotikus viseletben, és sört akarnak inni. Közvetitőnyelveken magyarázzák nekik, hogy ez itt egy borfesztivál, mire ők: persze, azért vagyunk itt, na de nem lehet mindig csak bort inni! Lassan kiderült, hogy valamely kies kaukázusi hazából érkeztek (a terrorizmushoz annyi közük van, mint nekünk a kutyafejű Szeva bácsi pénzmosásaihoz), és náluk napi gyakorlat a sörfőzés. Főznek világosat, barnát, erőset, alkoholmenteset, isszák nyáron hidegen, télen melegen. Hivatkozott Berecz Andrást ekkor elkapta a gépszij. Hiszen finnugor származtatásunkat ma már senki sem veszi komolyan, az összes adat és hagyomány egy kaukázusi Ó-magyarországra utal, hogy lehet, hogy egy másik ott honos nemzet ősi hagyománya a sörfőzés, mi meg semmit sem tudunk róla? Mivel Berecz alapos ember, kutatni kezdett. Először magát kérdezte meg: van-e, az általa ismert töméntelen sok dalban emlitése a sörnek? Az eredmény sajnos sovány: talán ha három előfordulás. Második nyom: összes egyéb hagyományaink. Itt már biztató a kép, hiszen régi irásainkban közhelyszámba megy a jóféle méhser emlitése, de gondoljunk csak Komló városára: nevét csak nem a szlávoktól kapta? Tehát igenis van sörös hagyományunk! Csakhogy ez nem a néprajzi kutató területe. Harmadszorra felmerült: vajon velünk etnikailag- kulturálisan rokon népeknél mi a helyzet? Kutatási célként gyakorlati okoknál fogva Csuvasországra esett választása. A csuvas nép mindenfajta történeti iskola szerint valamiképp rokonunk, ráadásul hazájuk nagyjából egybeesik azzal a bizonyos Magna Hungáriával, ott a Volga- könyökben, és jelenleg békében élnek. Nos a Duna TV-től sikerült megkapnia a szükséges pénzt-paripát-fegyvert, s igy elutazni tanulmányútra. Úgy tudom, Berecz tervezi megirni tapasztalatait, ezért csak a legrövidebben: igen, söröznek. Kissé bővebben: ez a jobb sorsra érdemes nép hétszáz éve nyögi az orosz igát. S hogy milyen igát, arra csak egy sokat sejtető tényt emlitek: a mongol invázió alatt mongol szövetségben harcoltak. Ezekután kész csoda, hogy hirmondó maradt belőlök az orosz birodalomban. Ma már azonban meglehetős szabadságban élnek, hagyományaikat nem üldözik, legalábbis az oroszok nem. Uj ellenség pusztit, mint nálunk is, a globalizáció. Ez a hosszú és kegyetlen elnyomás kifejlesztett viszont egy a miénknél jóval elszántabb hagyományőrző mentalitást, melynek lépten-nyomon jelét is adják. Példa: magyar vendégeiket legbensőségesebb ritusaikra is meghivták, ahová jóérzésű ember természetesen nem visz felvevő apparátust. Ilyenkor kifejezetten megkérték, hogy hozza fényképezőgépét és használja is szorgalmasan, hisz nem tudják, lesz-e mégegy hasonló alkalom? Vissza a sörhöz: a jó csuvasok olyan kultuszt művelnek a sör körül, amely mindenféle néprajzos reményeket meghalad. Természetesen otthon főzik, fogyasztásához külön e célra készült (gyönyörű faragásokkal diszitett) faedényeket használnak: a kacsát, mely húsz-harminc literes, és az asztal közepén van a helye. Ebből mereget tetszése szerint a körben danászó férfinép, ki-ki saját maga faragta sörcsanakját használva. Szokásos köszöntés ivás előtt: "arcal a jónak- háttal a rossznak!" Azután hajnalig szólnak a sördalok... Mindezeken túl pedig jelen irományunk apropóját ez adta: meghallgatva Berecz egy előadását, szerzőnek rögtön felmerült szikár elméjében: hányszor hallottam atyámtól, miként durrogtak szét némely engedetlen palackok nagymama spájzában, midőn a jóféle barna sör érett bennök! (Mérnök urak, ha alagútfúrásra vállakoznak, és lehetséges, két irányból kezdik a vágatot hajtani, s azok rendesen össze is találkoznak.) Kezdjünk hát új nyomot sörügyben, és kérdezzük meg a még élő időseket: mit tudnak? Az eredmény döbbenetes: tulajdon édesanyám most először közölte, hogy természetesen őnáluk is főztek! Egyik nagynéném pedig egyszerűen előszedte anyósától megörökölt receptes füzetét, és a kezembe nyomta. Két sörrecept van benne. Ezek után kérdezősködni kezdtünk ismeretségi körünkben: a megkérdezett középkorú személyek minden másodika tud valamit szüleitől a témában. Kialakult valamelyes kép a sörfőzés területi elterjedtségéről: valószinűséggel állitható, hogy hegyes-dombos vidékeinken széleskörben gyakorolták, viszont teljesen ismeretlen az Alföldön és a történelmi Pesten. (Azon a Pesten, ahol százvalahány éve a német még népnyelv volt! Ennyit a német sörkultuszról.) Itt azután megállt a tudományunk. Nem vagyunk függetlenek, és kellő felkészültség hiján szó sem lehet komolyan vehető, pl. valamely területet átfogóan vizsgáló tudományos felmérésről. Akkor hát miért kell mégis foglalkozni a dologgal? Boros nép vagyunk, vagy mifene, mi termeljük a királyok borát, ez aztán a kultúra, elég büszkeség ez nekünk?! De talán mégsem. Kultúra alatt mást is értünk, sőt inkább mást, mint valamely tevékenységnek a tökélyre fejlesztését. Mértékadónak Hamvas Bélát tekintjük, aki nem szó szerint, de lényegében igy fogalmaz: kultúra az összes művelt tevékenységek közötti nagyfokú összhang. Ezt akkor is le kell szögeznünk, ha itt és most még nem fogunk erre a magasságra jutni. Itt és most azt a feltételezést fogalmazzuk meg, hogy a magyar kultúrának sajátossága, többek között, egy nagyfokú sokoldalúság. Tehát kultúránk számtalan eleme, mely más népeknél is előfordul, nem feltétlenül átvétel, hanem ennek a sokoldalúságnak az illusztrációja. Bizonyos művészeti-technikai tevékenységek: épitészet-szobrászat látszólagos hiánya középkorunkban nem bizonyitja azok tényleges hiányát, ellenkezőleg, a tervszerű pusztitás bizonyitott. Visszatérve a sörhöz: Tény, hogy ma a gasztronómia tudománya a világban három nagy konyhát tart számon: a kinait, a franciát és az erdélyit. Tehát nem a magyart, mert bár az átfedés kétségtelen, de a különállás is: Erdély levegője, egész szellemisége ma is, korábban még inkább, eltér, sokkal bonyolultabb, titokzatosabb, mint az anyaországé. S ezt az atmoszférát tükrözi az erdélyi konyha is természetesen. De mi a helyzet az anyaországban? A jelenlegi állapotok szerint csikós-gulyás-fokos, legalábbis a nagyvilág szemében, amely három fogalom tulajdonképpen remekül jellemzi is hagyományaink egy fontos rétegét. De ismét vegyük elő Hamvas Bélát, tőle is a sajnos alig-alig ismert Öt géniusz-t. Röviden: van egy tudomány, a szellemföldrajz, mely tájaknak egzakt módon le nem irható, szinte transzcendens jellemzőit tárgyalja. (Azért szinte, mert a táj szellemiségének érzékelésére korunk embere általában képtelen. Ily képességekkel csak gyermekek birnak, ők is csak addig az életkorig, mig a felnőtt világ sikerrel kiöli belőlük azt. Ritka kivételként egyesek megőrizhetik gyermeki érzékenységüket a szellemiek iránt, mint Hamvas, de ne reménykedj, nyájas olvasó: Te nem tartozol közéjük). Szóval: a Kárpátokon belül Európa nyolc géniuszából öt működik: a nyugati, a mediterrán, az északi, a bizánci és az ázsiai szteppe géniusza. Ez a kivételes helyzet: nyolcból ötöt birni, különleges lehetőség és egyben felelősség is. Hamvas szerint egyenesen küldetésünk az öt géniusz közötti összhang megvalósitása, azok életünkbe, mindennapjainkba történő beépitése. Ezek jellemzésére és területi elhelyezkedését ismertetni itt nem vállalkozunk, megteszi azt a szerző, csak érintőlegesen: Erdély egészében a bizánci kultúrkör része. Tehát az a kitűnő erdélyi konyha is. Hol marad akkor a másik négy kultúrkör? Mert a fent emlitett idegenforgalmi közhely csakis a Kárpát-medence sik vidékeit kitöltő ázsiai, helyesebben turáni géniuszra jellemző. Hisszük, hogy egy, kultúránktól látszólag idegen, de a közelmúltban nyilvánvalóan létező és gyakorolt tevékenység -a sörfőzés- közelebb visz a Hamvas által megfogalmazott célhoz, és egyúttal hozzásegit eredeti kultúránk jobb megismeréséhez, mely a köztudatban élőnél lényegesen sokoldalúbb és az összes ismertnél európaibb- mert a nyugati kultúrkör, bármily sikeres is mostanában, csak egy a nyolc közül.

Pogány István
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

 

Hozzászólások

ngan22z688
2018-11-03 04:01
<br> <br> <br> <br> Look into my web page :: <a href="http://shkwiki.de/index.php?title=Finest_Develop_Shop_In_Ohio">hydroponics store portland</a>
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious, every one <br> <br> be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> My weblog: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
dexternye3
2018-12-05 20:00
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the web.<br> <br> I'm going to recommend this web site!<br> <br> <br> <br> Check out my weblog; <a href="http://zoramartha.yonnza.com/zoramartha/2018/12/04/what-are-all-the-benefits-of-using-mink-eyelash-extensions/">real mink lashes individual</a>
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
2019-02-14 13:14
Cumpafa Raѕpberry Pi 3 Mdel B 1 GƄ RAM dde la eMAG!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webρage :: <a href="http://reganmonaghan1204.mobie.in/index/__xtblog_entry/13252896-easy-youtube-mp3?__xtblog_block_id=1">reganmonaghan1204.mobie.in</a>
gregoriofl
2018-12-16 05:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & <br> <br> it helped me out much. I hope to provide something again and aid <br> <br> others like you aided me.<br> <br> <br> <br> Also visit my homepage - win2888 - http://www.dateasia.sg/index.php?a=profile&u=pedropascal
aleishadix
2019-01-19 19:54
Wow, marvelous weblog format! How long have you been blogging for?<br> <br> you make running a blog glance easy. The entire glance of your site is wonderful, let alone the content material!<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog http://Eventi.Sportrick.It - http://Eventi.Sportrick.it/UserProfile/tabid/57/userId/579678/Default.aspx
byronosbor
2019-04-26 02:02
I am extremely impressed with your writing skills as well as with the <br> <br> layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?<br> <br> Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my webpage; <a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=Windows_Vps-Uses_A_Cheap_And_Inexpensive_Vps_Internet_Hosting_Solutions">Us Vps Unlimited Bandwidth</a>
delilahfin
2019-01-10 22:50
I visited several web sites however the audio quality for <br> <br> audio songs present at this web site is actually superb.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Stop by my webpage - <a href="http://Seo.99Coupondeals.com/user.php?login=leelewando">seo.99coupondeals.Com</a>
analisates
2019-02-16 15:34
This is really interesting, You're a very skilled blogger.<br> <br> I've joined your rss feed and look forward to seeking <br> <br> more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!<br> <br> <br> <br> <br> <br> My blog; <a href="https://Sweacarolina.com/groups/benefits-of-ads-advertising-online-615299945/">Online Advertising Pricing</a>
reganwhitt
2019-03-17 08:02
You have made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along <br> <br> with your views on this site.<br> <br> <br> <br> Here is my website download - http://suiscararro.reblog.hu/partner-tattoos-ideen
louveniaba
2019-05-06 19:17
Every weekend i used to go to see this website, for the reason that <br> <br> i wish for enjoyment, as this this web site conations in fact good funny information too.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my web-site: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QP9i-qEP7Jk">wordpress themes video</a>
rosiemilli
2019-03-26 06:47
Hi, yes this post is truly fastidious and I have learned lot of <br> <br> things from it concerning blogging. thanks.<br> <br> <br> <br> Also visit my webpage; ขายอะไรดี - https://www.mdsiglobal.com/2018/04/04/sell-whats-good/
martygoulb
2019-04-23 18:41
Wohh precisely what I was looking for, thank you for putting up.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My site - divorce court 2017 episodes - http://Www.dtt.marche.it/UserProfile/tabid/43/UserID/6420941/Default.aspx
2018-12-02 01:01
Lovely just what I was searching for. Thanks to <br> <br> the author for taking his clock time on this one.<br> <br> <br> <br> <br> <br> my web-site ... cure bleeding hemorrhoids, omic.no - http://omic.no/UserProfile/tabid/43/UserID/383543/language/en-US/Default.aspx ,
sherryfauc
2019-04-21 00:17
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this.<br> <br> And he in fact ordered me dinner simply because I discovered it for him...<br> <br> lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!<br> <br> But yeah, thanx for spending time to talk about this issue here on your web site.<br> <br> <br> <br> <br> <br> My web blog <a href="https://www.999article.com/electric-hoist/">รอกไฟฟ้า</a>
bradlybain
2019-01-16 22:43
Hey There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely neatly written article.<br> <br> I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful <br> <br> information. Thank you for the post. I'll definitely return.<br> <br> <br> <br> Here is my weblog; file for Divorce ny - https://www.Whalebonestudios.com/content/tips-coping-child-behavioral-problems-after-divorce
lynne38i1
2019-01-19 11:56
Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?<br> <br> There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.<br> <br> Please let me know. Many thanks<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my site - <a href="https://najgry.pl/index.php?/topic/134643-just-want-to-say-hello/page__st__43940">link alternatif dominobet 8</a>
jaqueline7
2019-01-25 07:58
Hi there! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.<br> <br> Would you be interested in trading links or maybe guest <br> <br> authoring a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.<br> <br> <br> <br> If you happen to be interested feel free to send me <br> <br> an e-mail. I look forward to hearing from you!<br> <br> Excellent blog by the way!<br> <br> <br> <br> Also visit my weblog <a href="http://xn--22cmah2caecpucll2cycdoj4d0knajrq3e5pbj9w0c.americanwolfthailand.com/DJPetjah/index.php?topic=901398.0">Ice Poseidon Chaturbate</a>
patriciasc
2019-04-27 19:55
Hey There. I found your blog the use of msn. That is an extremely neatly written article.<br> <br> I'll make sure to bookmark it and come back to read extra of <br> <br> your helpful information. Thank you for the post.<br> <br> I will definitely comeback.<br> <br> <br> <br> Here is my web blog ... <a href="http://sollazzorefrigerazione.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2238985">cheapest dedicated servers hosting</a>
irjhuey36
2019-05-24 18:22
Hi, its good paragraph on the topic of media print, we all be familiar <br> <br> with media is a wonderful source of facts.<br> <br> <br> <br> Review my homepage <a href="https://yukad.tumblr.com/">https://yukad.tumblr.com/</a>
jerryranso
2019-01-29 04:11
Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other <br> <br> blogs? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.<br> <br> If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> My website Adele - http://deadbeatdirectory.com/live-dealer-baccarat-strategies-14/
sanoraculb
2019-04-12 00:08
I am sure this piece of writing has touched all the internet <br> <br> visitors, its really really pleasant post on building up new weblog.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web blog <a href="https://www.999article.com/foam/">ฉนวนกันความร้อน</a>
tereseyuen
2019-05-22 08:43
I always spent my half an hour to read this webpage's articles everyday along <br> <br> with a cup of coffee.<br> <br> <br> <br> My web blog hotels in new york - http://kylerhzrh31090.ka-blogs.com/13867000/a-number-of-the-best-vacation-spots-to-look-at
robertoiwk
2019-04-23 05:44
Heya i'm for the first time here. I came across this board and <br> <br> I find It truly useful & it helped me out much. I hope <br> <br> to give something back and aid others like you helped me.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my homepage :: <a href="https://www.itinerents.com">Car Rental Valencia</a>
marlonhowe
2018-11-20 05:57
Your method of telling all in this article is in fact fastidious,<br> <br> every one be capable of easily understand it, Thanks a lot.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my website: eat healthy food ( hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net - http://hanksmaintenance.atlanticwebfitters.net/UserProfile/tabid/57/userId/312286/Default.aspx )
yettapeltier011635987
2018-11-22 17:33
Keep on working, great job!<br> <br> <br> <br> Here is my webpage :: KetoFit Pills (<a href="https://medium.com/merrytaylor889/ketofit-pills-372b66d4abe">medium.com</a>)
dalenemosh
2018-12-16 02:48
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted <br> <br> at this site is actually fastidious.<br> <br> <br> <br> Here is my page :: <a href="http://gatsby.mixh.jp/fluxbb/profile.php?id=224612">win2888</a>
2019-04-14 21:48
I just could not go away your website prior to suggesting <br> <br> that I extremely loved the standard info an individual supply for your visitors?<br> <br> Is gonna be back regularly in order to check out new posts<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my blog - cheap web hosting Services - https://Www.Webhostpromotions.com/
montes160
2019-05-25 12:56
Superb site you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here?<br> <br> I'd really like to be a part of community where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest.<br> <br> <br> <br> If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my web blog :: <a href="http://Zoneclassifieds.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=299273">rental car in Valencia spain</a>
leliamoncr
2019-01-20 08:32
You can definitely see your expertise in the article you write.<br> <br> The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.<br> <br> All the time follow your heart.<br> <br> <br> <br> Feel free to visit my web site: <a href="http://www.thai-viagra.com/webboard/index.php?PHPSESSID=amc6o8t9f5s6qsbmrvpp49r8f2&action=profile;u=483127">Download Dominobet</a>
2018-12-02 01:01
Lovely just what I was searching for. Thanks to the author <br> <br> for taking his clock time on this one.<br> <br> <br> <br> my web blog cure bleeding hemorrhoids, omic.no - http://omic.no/UserProfile/tabid/43/UserID/383543/language/en-US/Default.aspx ,
cflkatia43
2019-04-04 04:27
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your <br> <br> point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence <br> <br> on just posting videos to your blog when you could be <br> <br> giving us something enlightening to read?<br> <br> <br> <br> My website; <a href="https://Londonchinese-Ca.Byy.ca/home.php?mod=space&uid=559664&do=profile">Londonchinese-Ca.Byy.Ca</a>
mayramacal
2019-05-10 02:27
What i don't understood is in truth how you are not really <br> <br> a lot more neatly-appreciated than you may be now. You are so intelligent.<br> <br> You realize therefore considerably in relation to this matter, <br> <br> made me personally believe it from so many varied angles.<br> <br> Its like women and men are not fascinated until it's one <br> <br> thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding.<br> <br> <br> <br> Always care for it up!<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my web page ... <a href="https://moronyard.com/wiki/index.php?title=Party_Preparing_Information_On_Distinctive_Kinds_Of_Parties">Adriana</a>
edwinallco
2018-12-15 10:47
I really like assembling utile info, this post has got me even more info!<br> <br> <br> <br> <br> <br> my webpage ... win2888 - http://lawkor.com/Board/901341
genevievec
2019-01-04 17:34
Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.<br> <br> Is it hard to set up your own blog? I'm not <br> <br> very techincal but I can figure things out pretty fast.<br> <br> I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.<br> <br> Do you have any tips or suggestions? Cheers<br> <br> <br> <br> my web-site: <a href="http://Socialpage.asia/forum/viewtopic.php?f=4&t=2186464&view=print">Winning lottery</a>
porterrick
2019-01-19 22:49
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.<br> <br> I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.<br> <br> <br> <br> Thanks for the post. I will certainly return.<br> <br> <br> <br> Here is my web blog ... <a href="http://yudangcm.com/board_uMsp10/559268">Odell</a>
tawannabra
2019-03-26 10:19
Great post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!<br> <br> Very useful information specially the last part :) I care for such info much.<br> <br> I was seeking this particular info for a <br> <br> long time. Thank you and best of luck.<br> <br> <br> <br> My homepage - Best Hosting - https://Onionbit.com/forum/viewtopic.php?t=2285276
rubenq7254
2019-04-09 13:44
This is the right webpage for anybody who wishes to <br> <br> understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).<br> <br> You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for ages.<br> <br> Excellent stuff, just wonderful!<br> <br> <br> <br> Also visit my web page; <a href="http://taeshinmedia.com/index.php?mid=photo2&document_srl=3215708">cheapest dedicated server hosting provider</a>
willstone
2019-05-04 04:53
I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether <br> <br> this post is written by him as nobody else <br> <br> know such detailed about my trouble. You are incredible!<br> <br> Thanks!<br> <br> <br> <br> My web site ... πισινες χωρις <br> <br> αδεια - http://www.salescoach.ro/content/partia-macrona-mia%C5%BCd%C5%BCy-w-pierwszej-turze-wybor%C3%B3w-parlamentarnych-we
gregoriofl
2018-12-16 05:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I <br> <br> find It really useful & it helped me out much. I hope to provide something again and <br> <br> aid others like you aided me.<br> <br> <br> <br> My weblog; win2888 - http://www.dateasia.sg/index.php?a=profile&u=pedropascal
friedaphar
2019-01-04 06:08
I comment when I like a post on a blog or I have something <br> <br> to contribute to the conversation. It is caused by the <br> <br> sincerness displayed in the post I looked at. And after this post Flag - Egy JOBB <br> <br> magyar magazin az értékek mellett!. I was moved enough to drop a thought ;-) I do <br> <br> have a few questions for you if you usually do not mind.<br> <br> <br> <br> Could it be simply me or do a few of these remarks come across as if they are coming from brain dead folks?<br> <br> :-P And, if you are writing at additional social sites, I would like to keep up with you.<br> <br> Could you make a list the complete urls of your shared sites like your Facebook page, <br> <br> twitter feed, or linkedin profile?<br> <br> <br> <br> My homepage <a href="https://Forum.interiorscape.com/index.php?a=member&m=1104442">agritourism in liguria</a>
eugenioz98
2019-01-11 10:44
Yes! Finally someone writes about good london decorators.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Take a look at my web page Charlotte House Painter Ballantyne <br> <br> - http://Www.nurse-kitty-boutique.com/chic-fashion-links/index.php?a=stats&u=trudypoore2
henrywco53
2019-03-28 15:27
Appreciate this post. Will try it out.<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my webpage <a href="https://www.999article.com/diet/">diet 9th month pregnancy</a>
troysuter7
2019-03-31 01:00
I would like to thank you for the efforts you've put in penning this website.<br> <br> I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well.<br> <br> In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now ;)<br> <br> <br> <br> Here is my site :: google display network - https://www.mdsiglobal.com/google-display-network/
feliciak03
2019-04-02 12:26
Heya are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you <br> <br> require any html coding expertise to make your own blog?<br> <br> Any help would be really appreciated!<br> <br> <br> <br> Check out my web-site: marketstrom κρεβατια - http://www.emmezootecnici.com/index.php/component/k2/itemlist/user/45941
neilgaston
2019-04-22 16:24
It's truly a nice and helpful piece of info. I'm glad that you simply shared this useful info with us.<br> <br> Please stay us informed like this. Thank you for sharing.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Check out my webpage - <a href="http://www.moneyquickonhand.com">เปลี่ยนบัตรเครดิตเป็นเงินสด</a>
ovqhester2
2019-05-09 03:31
Do you've any other inspirational quotes to add?<br> <br> <br> <br> <br> <br> Here is my homepage :: <a href="http://laverne.pettigrew@Edelweis.com%2FUserProfile%2Ftabid%2F42%2FUserID%2F1452160%2FDefault.aspx/video-lucah-melayu-aishah/">tough relationship Quotes</a>
qnzraquel7
2019-01-19 07:15
Amazing blog! Is your theme custom made or did <br> <br> you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.<br> <br> Please let me know where you got your design. Thanks<br> <br> <br> <br> My web-site Paint House Charlotte - http://Www.Jovidad.nl/aardvarkts/index.php?a=stats&u=traviskepler
cynthiager
2019-05-04 02:24
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!<br> <br> Extremely useful info specifically the last part :) I care for such information a lot.<br> <br> I was seeking this certain information for a long time.<br> <br> Thank you and best of luck.<br> <br> <br> <br> Here is my page <a href="http://Ncpcooperation.hu/social-marketing/imagination-encircles-the-world/">earn money with google</a>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Emberi kapcsolatok (36) Mozaik (6) Jobbegyenes (1522) Történelem (3) Rejtőzködő magyarország (171) Sport (727) Szépségápolás (15) Nagyvilág (1305) Kultúra (4) Egészség (50) Mondom a magamét (3630) Életmód (1) Irodalmi kávéház (460) Tv fotel (65) Belföld (5) Politika (1571) Gazdaság (608) Autómánia (61) Vetítő (37) Mozi világ (440) Tereb (125) Flag gondolja (32) Alámerült atlantiszom (142) Gasztronómia (539) Heti lámpás (205)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>