Ma 2021 június 18. Arnold, Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.
lead-cropped-0.jpg

Bayer Zsolt: Impraktikus dolgaink

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
Ha a NEM szektája bármikor is háborút nyert volna, még a fákon makognánk.

Nincs új a nap alatt, van, ami nem változik sohasem. Ilyen örök, soha el nem múló létező a NEM szektája.

Ők sok-sok csatát meg tudnak nyerni, de hál’ istennek háborút soha nem nyernek, mert akkor még mindig a tűz körül ugrálnánk, hajunkban egy lábszárcsonttal. Vagy inkább még ott sem, hiszen:

„Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek / S ha százszor tudtak bátrak lenni / Százszor bátrak és viharvertek. // Az első emberi bátorság / Áldassék: a Tűz csiholója, / Aki az ismeretlen lángra / Úgy nézett, mint jogos adóra. // Mint egy Isten, hóban vacogva / Fogadta szent munkája bérét: / Még ma is minden bátor ember / Csörgedezteti az ő vérét. // Ez a világ nem testálódott / Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak: / Legkülömb ember, aki bátor / S csak egy külömb van, aki: bátrabb. // S aki mást akar, mint mi most van, / Kényes bőrét gyáván nem óvja: / Mint ős-ősére ütött Isten / A fölséges Tűz csiholója.”
Vagyis, ha a NEM szektája bármikor is háborút nyert volna, még a fákon makognánk. De mindig próbálkoznak, mindig velünk vannak.

Ott voltak akkor is, amikor úgy döntött a nemzet, legyen méltó helye az „ország házának”. Vagy nem is a nemzet döntött úgy, hanem csak a diéta? Persze, így pontos, íme: „1880. évi LVIII. törvénycikk az állandó országház épitéséről

1. § Az országgyűlés mindkét házát befogadó állandó országháznak a főváros ötödik kerületében levő Tömő-téren épitése ezennel elrendeltetik. 2. § A ministerium utasittatik, hogy az épitendő országháznak pályázat utján elkészitendő tervét az arra vonatkozó költségvetéssel együtt, jóváhagyás véget mielőbb terjessze az országgyülés elé. 3. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy az épitési tervek elkészitéséből felmerülő költségek fedezése végett, póthitelt vehessen igénybe. 4. § Ezen törvény végrehajtásával a ministerelnök bizatik meg.”

Így kezdődött. És hogyan folytatódott? Nagy lelkesedéssel egyfelől, a NEM szektájának fellépésével másfelől. Már a győztes tervpályázatot hangos és zajos kritika fogadta, melyek elsősorban a neogótikus stílust támadták. A prímet a Pester Lloyd (ugyan mi más?) és számos más sajtótermék vitte, a neogótikus stílust „nemzetidegennek” (jó, mi?), „katolikus miszticizmusnak” (mondom, hogy mindig minden ugyanolyan!), nem elég modernnek és avíttnak bélyegezte.

Steindl Imre így felelt a vádakra:
„Az egész épületet góthikus stílusban terveztem. A középkornak e remek stílusa… lelkesedést keltő tökéletes szépségeivel, magasba törekvő határozott formáival az anyagi világnak a szellemi világgal való összeköttetését legszebben jeleníti… Én az új országháznál új stílust nem akartam teremteni, mert kőbe alkalmazható építészeti formáink nemzeties jellegének nyoma sincs sehol s egy ilyen századokra szóló monumentális épületet ephemer részletekkel nem kezelhettem, hanem igen is arra törekedtem, hogy a középkornak e remek stílusába szerény módon, óvatosan, mint azt a művészet okvetlenül megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be.”

Ezután persze még hosszan és sokat támadták, megvádolták korruptsággal is úgy anyagi, mint erkölcsi értelemben, szóval ment minden a maga útján. Majd következett a diétai vita!
1884. március 13-án nyújtotta be Tisza Kálmán az „állandó országház építési tervéről és a végrehajtásról szóló törvényjavaslatot”, amelyről május 1–3. között vitázott a Tisztelt Ház. A vitában elfoglalt álláspontokat a pártállás határozta meg elsősorban – mi más is határozta volna meg? Az ellenzéki képviselők nevében elsősorban Orbán Balázs és Apponyi Albert támadták az építkezés tervét, mondván, az túl drága és meghaladja az ország teljesítőképességét. A vita végén végül mindössze 48 szavazattöbbséggel fogadták el a törvényt.

A Főrendiházban majd két héttel később, május 15-én folyt a vita. Vay Miklós koronaőr nagy hatású beszédében egyebek mellett kijelentette: „(…) ha nem ma építjük fel, akkor az elmarad határozatlan időre, vagy örökre is.” Végül a törvényjavaslatot 134-en elfogadták, 74-en szavaztak nemmel, ezt követően az uralkodó 1884. május 22-én szentesítette az 1884. évi XIX. törvénycikket.

Ezt:
„1884. évi XIX. törvénycikk az állandó országház épitési tervének jóváhagyásáról és az épités végrehajtásáról

1. § Az állandó országháznak a ministerium által bemutatott épitési terve jóváhagyatván, elrendeltetik, hogy az állandó országház az 1880:LVIII. törvénycikkben meghatározott s a bemutatott terv szerint szabályozandó téren a jóváhagyott terv szerint fölépittessék s az épitési munkálatok, melyek még a folyó évben megkezdendők, akképen vezettessenek, hogy az állandó országház épitése lehetőleg 10 év alatt befejezhető legyen.
2. § A szükséges előmunkálatok, valamint a jelen évben teljesithető épitési munkák költségeinek fedezésére a ministeriumnak 200,000 frt erejéig hitel engedélyeztetik. Jövőre az épitésre évenkint igényelt összegek az állami költségvetésbe veendők fel. 3. § A mennyiben az országház épitése, vagy környékének megfelelő módon szabályozása és elrendezése érdekében további törvényhozási intézkedések kivántatnának, ezekről külön törvény fog rendelkezni. 4. § Ezen törvény végrehajtásával a ministerelnök bizatik meg.”

Gondolhatnánk, hogy az elkészült mű aztán meggyőzött mindenkit, és elült a vita a csoda láttán. De erről természetesen szó sincs, ez mégiscsak Magyarország, úgyhogy az Országház elkészülte után is megjelentek a NEM szekta elviselhetetlenjei, és hozzáadták a magukét, mindazt, amik ezek hozzáadni képesek bármihez.

Jött Bobula János építész, és így nyilatkozott meg a Budapesti Építészeti Szemlében: „Mert ha igaz, hogy az építészet megfagyott zene, akkor a mi országházunk a legkellemetlenebb kakofónia, amelyet valaha zenekarból, egy ügyetlen karmester kihozott.” Papp Zoltán képviselő úr, a korabeli Szabó Tímea imigyen háborgott: „Botrányos dolog, hogy az előcsarnokban, társalgókban, lépcsőcsarnokban éktelenkedő és papagáj színeitől kacérkodó apró, szobroknak nevezett figurák vannak. Ezeknek semmi helyük ott!”

És természetesen nem maradhatott ki a sorból Ignotus, a kor egyszemélyes NOlimpiája sem:
„Hogy és mint lehetséges, hogy ugyanaz a Steindl Imre, ki ennek a parlamentnek dunai homlokzatát s gyönyörű kupoláját kieszelte, belekeveredhetett abba a példátlan, a más szavára el sem hihető, puszta leírásra elképzelhetetlen barbárságba, amit e parlament belső ornamentikája képvisel. Az ízléstelenség e gigászi voltához képest eltörpül minden egyéb kifogás az új Ház impraktikus volta s költséges építése ellen.”
„Impraktikus” – ó, hát persze! Már maga a szó annyira jellemző! És mi sem természetesebb, mint a „költséges” építkezés vádja, épp csak azt nem írta le a jó Ignotus (Németh László lenácizója!), hogy mennyi lélegeztetőkészüléket lehetett volna vásárolni az Országház felépítése helyett. De mi mást is írhatna az az Ignotus, akinek apja Veigelsberg Leó, a Pester Lloyd főszerkesztője és kolumnistája? És bizony, kár lenne tagadni, végül 19 év alatt, 37 183 943 koronából épült fel az Országház, és ebből a pénzből akkoriban minden sarokra építhettünk volna egy kórházat, vagy felépíthettünk volna Ignotusoknak tetsző, praktikus kis lakótelepeket, rogyásig.

A nemzet mégis Országházat épített. Illetve hogy is? Az Országgyűlés szűk többsége döntött csak a megépítés mellett, az istenadta népet meg sem kérdezték, az istenadta népre akkor került sor, amikor megérkeztek az alföldi kubikusok meg a székelyföldi ácsok, és felhúzták a csodát. Amit a mai napig mutogatunk, amiért eljönnek hozzánk messze földről is, amit a világ legszebb épületei között tartanak számon. Pedig Ignotus is megmondta: „impraktikus”…

(Folytatjuk)

Bayer Zsolt - ]]>www.magyaridok.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Mondom a magamét (5373) Emberi kapcsolatok (36) Kultúra (6) Rejtőzködő magyarország (168) Vetítő (30) Gasztronómia (539) Irodalmi kávéház (504) Mozaik (83) Flag gondolja (33) Történelem (14) Szépségápolás (15) Alámerült atlantiszom (142) Egészség (50) Nagyvilág (1456) Mozi világ (440) Életmód (1) Heti lámpás (255) Tereb (138) Jobbegyenes (2048) Sport (729) Tv fotel (65) Titkok és talányok (12) Gazdaság (657) Autómánia (61) Politika (1578) Belföld (6)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>